ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Vývoj slovenského stavebníctva


Nadchádzajúce mesiace budú rozhodujúcim obdobím z pohľadu ďalšieho vývoja vcelom sektore stavebníctva, očakáva Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Neistou zostáva predovšetkým situácia v inžinierskej výstavbe, ktorá zahŕňa výstavbu diaľnic či rýchlostných ciest. Celospoločenský dosah témy dosvedčujú intenzívne reakciea verejné aktivity obyvateľov v regiónoch. Zástupcovia štátu by problematike rozhodne mali venovať čo najväčšiu pozornosť vzhľadom na pokračujúci prepad produkcie inžinierskeho stavebníctva. V situácii, keď Slovensko nemá dobudovanú základnúsieť dopravnej infraštruktúry, bol v minulom roku do prevádzky uvedený iba jeden nový úsek R2 Ruskovce – Pravotice.

Súčasťou spoločenskej diskusie, aj v súvislosti s diaľnicou D1 pri Prešove,je naďalej veľké množstvo nesprávne zjednodušených a zavádzajúcich tvrdení. Odborne nesprávne informácie dlhodobo sa vyskytujúce vo verejnom priestore boli jedným z dôvodov vzniku iniciatívy ZSPS pod názvom Fórumstavebných investícií. Zväz stavebných podnikateľov napríklad dlhodobo upozorňuje, že porovnanie finančných nákladov na kilometer postavenej diaľniceči rýchlostnej cesty je technicko-ekonomickým nezmyslom bezvýpovednej hodnoty. Expertná platforma ZSPS, ktorá bola spustená v marci 2017, bude „ľudskou rečou“ informovať a edukovať ostavebnej problematike.

ZSPS zároveň spresňuje, že koniec „silného“ eurofondového obdobia by nemal znamenať spomalenie investícií do verejnej infraštruktúry. Na zabezpečenie financovania výstavby nových rýchlych ciest po roku 2020 sa počíta s dlhodobým návratným financovaním európskych inštitúciína desiatky rokov za výhodných podmienok.  www.zsps.sk

Slovenské stavebníctvo v roku 2016 zaznamenalo pokles hodnoty oznámení ostavebnej zákazke o 39,9 percenta. Nárast hodnoty zadaných zákaziek v roku 2016 o 15,5 percenta bol vďaka modernizácii trate Púchov – Žilina. V roku 2016 bolo vydaných 2 930 oznámení ostavebnej zákazke, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo pokles o 22,4 %.  

Slovenské stavebníctvo čaká v tomto i nasledujúcom roku rast o 3,8percenta, respektíve 2,4 percenta. Veľké spoločnosti predikujú,v porovnaní s malými spoločnosťami, vyšší rast v tomto roku, vroku 2018 sa trend obráti. Pozemné staviteľstvo očakáva rast ojeden percentný bod vyšší než inžinierske staviteľstvo. 

Riaditelia veľkých spoločností očakávajú v roku 2017 väčší rast než malé spoločnosti (4,9 % oproti 3,5 %). Ohľadom roku 2018 majú riaditelia stavebných spoločností opačný názor. Väčší rast(2,5 %) predikujú malé spoločnosti, veľké spoločnosti očakávajúzvýšenie o 2,0 %. 

Podľa našichskúseností sa rok 2017 ukazuje v dobrom svetle. Svedčí o tomnielen množstvo cenových ponúk, ktoré spracúvame, ale i veľa rozostavaných projektov z roku 2016 a nedostatok odborných remeselníkov na trhu práce,“ povedal Miloš Milanovič riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o. 

Vďakareálnemu rozbehnutiu troch diaľničných projektov, ako aj výstavby bratislavského obchvatu sa dá v tomto roku očakávať nárast stavebnej výroby v rozmedzí od 10 do 15 %. Kľúčové na stavebnom trhu bude, ako sa veľké stavebné firmy vyrovnajú s takým objemom prác. Ak zoberieme do úvahy už dnes rozbehnuté zákazky a k nim sa pridajú tieto nové, je možné, že na trhu začnú chýbať niektoré profesie odborných zamestnancov, respektíve, že firmy budú musieť vynaložiť viac finančných prostriedkov na získanie kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj na nákup či prenájom technológií. Kľúčovou v tomto roku bude aj skutočnosť, či sa štátu ako najväčšiemu investorovi podarí rozpracovať a začať obstarávanie na nové dopravné projekty, ktoré by zabezpečili dostatok výrobnej náplne aj na ďalšie roky. Zároveň už teraz je nutné začať sa zaoberať otázkou, čo bude v nasledujúcich rokoch, keď štát spotrebuje posledné finančné prostriedky z európskych fondov a akým spôsobom potom zabezpečí financovanie budovania dopravnej infraštruktúry,vyjadril sa Marián Moravčík, generálny riaditeľ, VÁHOSTAV -SK, a. s. 

Začnem tým,že v roku 2016 sa slovenskému stavebníctvu nedarilo a zaznamenalo výrazný pokles v porovnaní s rokom 2015. Aj preto budeme badať vroku 2017 rast slovenského stavebníctva a nebude to len vďaka verejným investíciám inžinierskych stavieb, ale rovnako vďaka investíciám privátneho sektora. Kľúčovými faktormi pre vývoj stavebného trhu v roku 2017 budú jednak verejné a súkromné investície na vybudovanie strategického parku v Nitre, prístup koncesionára PPP D4/R7 k domácim stavebným firmám, ako aj určeniucien rozhodujúcich objektov projektu a schopnosť obstarávateľov pripraviť dostatočnú ponuku prác pre stavebné firmy. Predpokladám, že prvý faktor bude mať výrazne pozitívny vplyv na vývoj trhu SR, pri ďalších dvoch faktoroch som skeptickejší,očakávam negatívny dosah,“ uviedol Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.

www.ceec.eu