ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Cestná konferencia 2017


EÚ fondy v cestnej doprave, výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, národný systém dopravných informácií, geotechnické problémy na cestách a systémy ochrany proti padaniu skál. O týchto a ďalších témach diskutovalo 270 odborníkov z celého Slovenska.  

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 21. – 22. marca 2017 v hoteli Holiday Inn v Bratislave významné odborné podujatie s názvom Cestná konferencia 2017. Cieľom konferencie bolo informovať o aktuálnej situácii v cestnom staviteľstve a hospodárstve na Slovensku, ako aj o ďalších plánoch v rozvoji cestnej siete na Slovensku. 

Konferencia sa zamerala na financovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry na Slovensku, správu a údržbu cestných komunikácií a geotechniku v dopravnom staviteľstve. Záštitu nad konferenciou prijal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Ministerstvo dopravy na slávnostnom otvorení zastupoval štátny tajomník Peter Ďurček. V úvodných príhovoroch vystúpili splnomocnenec vlády SR pre rýchlostné cesty Igor Janckulík, primátor hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Roman Žembera, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik, prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností Dušan Petráš, predseda Českej silničnej společnosti Petr Monchschein a odborný garant konferencie a predseda Slovenskej cestnej spoločnosti Ján Šedivý. 

Slovenská cestná spoločnosť každoročne oceňuje najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu zameranú na oblasť cestného staviteľstva a hospodárstva. Tento rok bola počas konferencie cena udelená Petrovi Dubravskému zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za prácu s názvom Nízkoteplotné asfaltové zmesi na báze zeolitu. 

Poslaním Slovenskej cestnej spoločnosti je aj podpora vedecko-technického rozvoja, výchovno-vzdelávacej činnosti a zvyšovanie kvalifikácie odborníkov pôsobiacich v cestnom staviteľstve a hospodárstve. V snahe napĺňania tohto poslania cestná spoločnosť aktívne spolupracuje pri rôznych odborných aktivitách so stavebnými fakultami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach. Záujem o pokračovanie spolupráce bol počas konferencie potvrdený oficiálnym podpisom memoranda o spolupráci s dekanmi všetkých troch stavebných fakúlt. Sprievodnou akciou bola výstava a vyhodnotenie mostárskej modelárskej súťaže s udelením ocenenia pre víťazov tejto súťaže. 

V rámci konferencie vystúpili s odbornými príspevkami zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, samosprávnych krajov, vysokých škôl a podnikateľského prostredia. Z konferencie sú spracované závery, ktoré budú rozposlané do všetkých relevantných organizácií a spoločností pôsobiacich v oblasti cestného staviteľstva a hospodárstva a takisto účastníkom konferencie. Závery budú k dispozícii aj na webovej stránke www.cestnaspol.sk.

Slovenská cestná spoločnosť