Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Štúdium na Strojníckej fakulte STU v Bratislave garantuje skvelé uplatnenie v praxi


Strojárstvo je jedným z najvýznamnejších odvetví na Slovensku. Táto výroba odjakživa patrila k nosným pilierom slovenského hospodárstva. Naša krajina je i automobilovou veľmocou o čom svedčí viac ako milión vozidiel vyrobených práve u nás. Je to remeslo, pri ktorom premieňame svoje plány do konkrétnych výrobkov, strojov a technológií. Pod rukami šikovných strojárov vznikajú reálne výrobky niekedy až umeleckých tvarov a v stotinovej presnosti. A na konci to všetko do seba pekne zapadne. Strojári patria k najdôležitejším pracovníkom na svete. Sú zodpovední takmer za všetko, čo nám život uľahčuje a spríjemňuje. 

Na Slovensku je v strojárstve zamestnaných viac 138-tisíc ľudí. No napriek tomu je na Slovensku akútny nedostatok strojárov, pričom dopyt po nich ďaleko prevyšuje ponuku. Každá piata strojárska spoločnosť v prieskume PwC uviedla, že v tomto roku potrebuje viac než päťdesiat nových zamestnancov. 

Ponúkame atraktívne a perspektívne študijné programy

Naša fakulta sa aktívne snažiť zvrátiť tento stav a preto ponúkame atraktívne študijné programy, ktoré reflektujú požiadavky trhu. Dokazujú to aj štatistiky. Až 98 % našich absolventov si nájde prácu v odbore, ktorý vyštudovali a ich plat dosahuje priemerne výšku 1200 eur. Momentálne sa dajú na Strojníckej fakulte študovať tieto bakalárske programy: 

  1. Aplikovaná mechanika a mechatronika 

  2. Automobily a mobilné pracovné stroje 

  3. Energetické stroje a zariadenia 

  4. Enviromentálna výrobná technika 

  5. Strojárske technológie a materiály 

  6. Technika ochrany životného prostredia 

  7. Automatizácia a informatizácia strojov a procesov 

  8. Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

Novinkou na našej fakulte je „Profesijný bakalár“. Ten sa rozbieha na našej fakulte práve v spolupráci so spoločnosťou Volkswagen, ktorá tiež registruje nedostatok strojárov. Ide o profesijne orientovaný štvorročný program s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v bratislavskom závode spoločnosti. Štúdium bakalára v automobilovom priemysle bude vyzerať prvé dva roky rovnako ako u bežných denných poslucháčov, ale s letnou praxou v bratislavskom závode. Na rozdiel od klasického štúdia však budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať vo Volkswagene Slovakia už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom, za čo im bude prislúchať mzda. Vo štvrtom ročníku sa vrátia naspäť na univerzitu a nadobudnuté skúsenosti môžu uplatniť pri tvorbe záverečnej bakalárskej práce. 

Strojnícka fakulta STU je súčasťou univerzity, ktorá bola Akreditačnou komisiou hodnotená ako najlepšia technická univerzita na Slovenku. Je to nesporne významný úspech, pretože sa hodnotila kvalita v pedagogickom procese i vedecké a výskumné výsledky. Rozšírili sme kontakty s významnými firmami v oblasti automobilového priemyslu a úspešne sa začala rozvíjať spolupráca s britskou automobilkou Jaguar Land Rover či Slovenskou legálnou metrológiou, s ktorou našaf akulta uzavrela zmluvu o zriadení spoločného pracoviska. Naši študenti majú možnosť sa zapojiť do programu ERASMUS + ,ktorý im umožňuje pobyt na zahraničnej univerzite v trvaní jedného alebo dvoch semestrov. Fakulta poskytuje vzdelávanie tak v slovenskom ako i v anglickom jazyku, pre domácich a zahraničných študentov. Ďalšou možnosťou je zapojenie sa do medzinárodných študentských súťaží ako je napr. Formula Student, Eco Shell Marathon. Formula SAE. 

Máme tri tímy, ktoré sa pravidelne zúčastňujú každoročne na týchto súťažiach. Ich cieľom je každoročne navrhnúťa zostrojiť nový model formule, pričom musia splniť viaceré prísne kritériá. Rozvinúť záujem o techniku sa snažíme už od základnej školy, preto sme sa rozhodli v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu a spoločnosť Volkswagen Slovakia, organizovať Automobilovú junior akadémiu určenú prežiakov 7. a 8. ročníka. Cieľom tejto akadémie je propagácia duálneho vzdelávania a zvýšenie záujmu o technické stredoškolské vzdelanie na Slovensku.  

Teória je u nás úzkoprepojená s praxou

Veľký význam kladie fakulta na vedeckov ýskumnú činnosťa spoluprácu s praxou. Ústavy na fakulte sú zamerané navývoj a výskum v oblasti výrobných strojov a zariadení, automatizovaných výrobných systémov a robotiky ako aj v oblasti výskumu recyklačných technológií a vývoju nových konštrukcií strojov pre tieto technológie vrátane komplexných technologických liniek na recykláciu odpadov. Zázemie pre výskum v oblasti výrobných strojov a ich konštrukčných uzlov predstavujú laboratóriá výrobnej techniky vybavenej obrábacími strojmi, NC technikou s príslušnou softvérovou infraštruktúru. Výskum automatizovaných výrobných systémov a robotiky podporujú príslušné laboratóriá a odborné pracoviská zamerané na optimalizáciu a riadenie výrobných procesov vrátane priemyselných robotov. V rámci environmentálnej oblasti sa pracoviská fakulty špecializujú na výskum technológií spracovania a recyklácie tuhých odpadov, na vývoj nových konštrukcií strojov a návrht echnologických liniek. Nosná časť výskumu je zameraná na produkciu tuhých biopalív, ústav disponuje unikátnym výskumným laboratóriom spracovania biomasy do formy peliet a brikiet spolu s plne vybaveným laboratóriom kontroly kvality tuhých biopalív. Ich infraštruktúra je zameraná na optimalizáciu technológie spracovania biomasy, vývoj a konštrukčný návrhnových progresívnych zhutňovacích strojov, výskum v oblasti zvyšovania životnosti lisovacích nástrojov, ako aj výskuma vývoj strojov na mechanickú úpravu odpadu. V oblasti recyklácie odpadov ústav vyvíja nové technológie, stroje a zariadenia na spracovanie a recykláciu vrstvených skiel, PUR pien a ďalších ťažko recyklovateľných odpadova súčasne hľadá ich uplatnenie v nových vyvíjaných produktoch, ako sú napríklad patentované mobilné protipovodňové zábrany z recyklovaných plastov zo starých vozidiel.

Významný  je aj projekt Allegro. Ide o zariadenie, ktoré je určené pre skúmanie na modeli héliovej slučky  s okruhom na odvod zvyškového tepla reaktora a má za úlohu preveriť základné bezpečnostné charakteristiky vysokoteplotného rýchleho reaktora chladeného héliom (GFR), resp. jeho demonštračnej jednotky Allegro. Na experimentálnom zariadení sa overujú termodynamické a hydraulické vlastností okruhu so zaradeným zdrojom tepla na simuláciu vývoja zvyškového tepla v odstavenom reaktore a výmenníkom tepla na jeho odvod. Zariadenie umožňuje modelovať zmenu odvádzaného výkonu, zmenu hydraulického odporu slučky, teploty a tlaku hélia. 

Vďaka členstvu v Zväze automobilového priemyslu má fakulta veľmi dobrú spoluprácu s výrobcami automobilov na Slovensku. V spolupráci s firmou PSA Peugeot Citroen sme vybudovali Koordinačné centrum odborového vzdelávania. Dôležitou udalosťou pre našu fakultu bol podpis Rámcovej zmluvy s Volkswagen Slovakia a.s. Zmluva zahrňuje aktivity tak v pedagogickej, ako aj vo vedeckovýskumnej oblasti. Úspešnú spoluprácu potvrdzuje aj dar spoločnosti Volkswagen Slovakia a to elektrické vozidlo VWe-UP. Študenti Strojníckej fakulty STU tak môžu na nich pracovať v rámci špeciálnych projektov, ktoré im umožnia prepojiť teórius praxou v oblasti automobilovej techniky. Vynikajúcu spoluprácu má však naša fakulta aj s inými domácimi či medzinárodnými firmami akými sú napríklad: Slovnaft, Schaeffler, Continental, Tatravagónka, Mondeléz, Duslo, Matador, Konštrukta-Industrya mnohými inými. 

www.sjf.stuba.sk

www.studujstrojarinu.sk

Fotogaléria k článku