Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

POSTUPNE SA BLÍŽIME K NEZNÁMYM (ale) NEVYHNUTNÝM RIEŠENIAM

06.11.2017 Magazín 05 / 17

Na planéte pribúdajú obyvatelia – globálne zdroje sú v „pohybe“. Pribúdajúci obyvatelia na kontinentoch (Európa, Ázia) budú potrebovať prerozdelenie zdrojov a foriem energií. Rastúca koncentrácia obyvateľstva v mestách (aj v stagnujúcich krajinách) prináša zvýšený pohyb za prácou. Verejným záujmom je ponuka práce pre práceschopných, ale možnosť pohybu je pre všetkých obyvateľov – pracujúcich, juniorov i seniorov. Školy, výrobné závody i nemocnice potrebujú fungovať pre ľudí. Keď vypadne elektrický prúd, naskakujú záložné zdroje, automobily premiestňujú vodu, potraviny, tovary i ľudí na miesta bežného života. Vinou tých, ktorí si namýšľajú, že elektrickej energie je dosť, dostáva sa človek navyknutý na mobilitu do problémov! Bude riskovať, že všetky zdroje konečných používateľov energií budú závislé od elektrickej energie? Premeny všetkých foriem energie na vytúžený univerzálny zdroj (elektrický prúd) by pohlcovali veľké prostriedky potrebné na prekonanie strát a účelnejšie využívanie! Éra ľudstva, keď 50 % energie bolo z biozdroja (človek, zvieratá) a 50 % z uhlia a dreva, je za nami. Za päťsto rokov ľudstvo našlo diferencované zdroje tuhých, kvapalných i plynných nosičov energie, vie ich primerane pokroku využívať, nie je vybudovaná závislosť od jednej formy. Keď vypadne tok média v sieti, všetci zastanú, aj keď sme zvyknutí na tvorbu zásob... A práve elektrická energia, ktorá by mala posilniť svoju uni- verzálnosť aj vo zväčšenom podiele na doprave, nie je tak jednoducho „odkladateľná“ do zásob! Automobily na Slovensku pribúdajú často „z núdze“. Dopĺňajú niesysté- movo riešené základné služby pre verejnosť, dovoz tovarov do blízkosti sídiel, dovoz materiálov a dielov do miesta výroby, resp. montáž a odvoz hotových výrobkov do miest spotreby. Najväčší nárast počtu automobilov sme zaznamenali na individuálnu dopravu osôb. Umožňujú pohotovo realizovať mnohé činnosti – bezpečný prevoz detí do škôl a zdravotných stredísk, na športoviská i do klubov, na dennú migráciu do často vzdialenejšieho miesta pracoviska, pre seniorov do miest vzdialenejšej aktivity, liečební, resp. zdravotných zariadení. Je to aj spoločný prostriedok pre rodinu na ces- tu na chatu, výlety i rekreácie.

Aj keď väčšie mestá sme postupne neprimerane zahustili automobilmi „narastajúcimi individuálnymi záujmami“, spoločné mestské priestory ostali v historickej forme. „Nevhodná architektúra“ je dedičstvom pôvodne malých miest, kde sa chodilo peši, na kočiaroch a pod. Dlhodobo neriešený rozvoj infraštruktúry pre verejnú dopravu je dnes už na rokovacom stole, aby umožnil zvládnuť nové civilizačné úlohy, ktorým bráni najmä zahusťovanie centier miest, obstavovanie blízkeho okolia miest. Najkomplikovanejšou úlohou bude v blízkej budúcnosti rekonštrukcia elektrickej siete na moderné výkonné a bezpečne dodávajúce siete potrebnej energie pre čoraz viac sa pohybujúcu verejnosť i na udržanie priemyslu, pre mestskú dopravu (juniori i seniori) i teplo. Komplikácie prinášajú aj pohnútky tých, ktorí siete v minulosti nestavali, len ich chcú intenzívnejšie využívať. Aj na individuálnu dopravu elektrickými dopravnými prostriedkami.

doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
Strojnícka fakulta STU Bratislava