Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Obnova cestných komunikácií


V dňoch 14. až 16. 11.2017 sa konal v Nízkych Tatrách, v Hoteli Grand**** Jasná, už XXII. seminár venovaný práci a životu inžiniera Ivana Poliačka. Témy do nekonečna obmieňať nie je možné a často je dôležitejšie vrátiť sa k takej, ktorá rezonuje v odbornej verejnosti. Práve súčasné obdobie ponúka tém veľmi veľa. No a organizátori sa rozhodli pre obnovu cestných komunikácií, aj keď táto téma už bola na programe v roku 2013.

Ukazuje sa, že o hospodárení s cestnou sieťou sa viac „filozofuje“, ako sa realizuje. Prostriedky na opravu, obnovu a rekonštrukcie ciest sú malé a správca má ťažkú úlohu použiť tieto prostriedky tak, aby zabezpečil požadované parametre kvality cestných komunikácií.

Hlavné témy seminára boli tri:

a, Systém hospodárenia s cestnou sieťou, plánovanie a príprava obnovy a rekonštrukcie ciest.
b, Diagnostika konštrukcií vozoviek na cestách a diaľniciach, kritériá na hodnotenie ich stavu.
c, Materiály a technológie na obnovu a rekonštrukciu vozoviek cestných komunikácií, opätovné použitie materiálov.


Seminár sa konal pod záštitou dekana Stavebnej fakulty prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD. Odborným garantom a hlavným organizátorom bola Katedra dopravných stavieb SvF STU v Bratislave. Spoluorganizátormi bola Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS –odborná sekcia CESTNÉ STAVITEĽSTVO a Slovenská komora stavebných inžinierov.


Organizačne seminár zabezpečovalo Kongres STUDIO, spol. s r. o. Na seminári sa zúčastnilo 100 odborníkov z oblasti cestného staviteľstva zo Slovenska aj zo zahraničia.

Cieľom tohoročného seminára bolo informovať odborníkov o stave cestnej siete na Slovensku, o stave vozoviek na cestných komunikáciách a problémoch pri zachovaní a udržaní ich kvality.


Obr.Meracie vozidlá CVVL

Obr. 1 Pôvodná cesta I/62


V rámci seminára sme si pripomenuli aj 60. výročie založenia CESTNÉHO V E D E C K O V Ý S K U M N É H O LABORATÓRIA. Povestné CVVL bolo zriadené 1. 8. 1957. Bolo založené vďaka trom zanietencom – prof. Ing. Mikulášovi Marekovi, Ing. Ivanovi Poliačkovi, CSc., a Ing. Jánovi Gallusovi, CSc. Počas mnohých rokov malo svoje silné meno nielen doma, ale aj v zahraničí. Laboratórium prešlo v roku 2009 pod Centrálne laboratóriá Stavebnej fakulty a v roku 2011 ukončilo svoju aktívnu činnosť.

Prvý tematický okruh bol venovaný systému hospodárenia s cestnými komunikáciami a stavu vozoviek na cestných komunikáciách. Téma, ktorá celý rok drží používateľov v pohotovosti. Na celej cestnej sieti pociťujú zníženie kvality najmä povrchov vozoviek. Pracovníci SSC v Bratislave informovali o výsledkoch, ktoré dosiahli ich pracovníci pri diagnostickom hodnotení stavu pozemných komunikácií.


Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že príčinami zhoršovania stavu cestných komunikácií je nárast dopravného zaťaženia, zmeny klimatických podmienok najmä v severných okresoch Slovenska, ale predovšetkým dlhodobé zaostávanie cyklických opráv z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. To isté konštatovali a v zásade podporili aj ostatní referujúci v tomto tematickom bloku.


Technických možností na zlepšenie stavu siete pozemných komunikácií a na efektívny výkon údržby a opráv nielen asfaltových vozoviek je mnoho. Dajú sa použiť pomerne rýchlo.

Je možné vyčísliť ekonomické aj časové prínosy, len treba presvedčiť, že výstavba nových ciest je pekná a potrebná vec, ale neprinesie požadovaný efekt, keď ostatná časť cestnej infraštruktúry nebude v dobrej kondícii a ak při nových cestách zabudneme od začiatku dôsledne uvažovať a konať v intenciách životného cyklu.


Predĺženie životnosti vozoviek, resp. Požadovanej úrovne prevádzkovej spôsobilosti a termínov ich obnovy má veľký ekonomický význam. Ďalším dôležitým prvkom pri predlžovaní životnosti vozoviek má aj udržiavanie a návrh kvalitných odvodňovacích zariadení. Pri výstavbe, ale aj pri rekonštrukčných prácach je potrebné navrhnúť také opatrenia, aby sa negatívne vplyvy klimatických zmien znížili na minimum. Rizikovými prvkami dopravnej infraštruktúry sú predovšetkým odvodňovacie a kanalizačné systémy, mostné objekty a infraštruktúra v blízkosti vodných tokov. Ohrozujú ich najmä intenzívne dažde a následné povodňové situácie.


Obr. 2 Stroj MHB Badger Breaker pri rozrušovaní vozovky


Obr. 3 Odrazový drvič BJ 380, pásové rýpadlo CAT 324 D


Obr. 4 Zrekonštruovaná cesta I/62 po uvedení do prevádzky


Druhý okruh bol venovaný diagnostike konštrukcií vozoviek na cestách a diaľniciach, kritériám na hodnotenie ich stavu. Boli tu prezentované zrýchlené možnosti testovania vozoviek APT TESTER 105-03-01 zariadením ŽU a VÚIS-CESTY, spol. s r. o., doplnil potrebné poznatky, ktoré musí projektant poznať pri návrhu opravy alebo rekonštrukcie vozovky.

Zamerali sa na skladbu vozovky, odber vzoriek in situ, aby získali znalosti o skutočnej konštrukcii vozovky, a nakoniec vyhodnotením získaných poznatkov v konečnom efekte pomohli projektantovi pri návrhu rehabilitácie.

Najobsiahlejší a najviac obsadený bol tematický okruh venovaný materiálom a technológiám na obnovu a rekonštrukciu vozoviek cestných komunikácií, opätovné použitie materiálov. Boli v ňom prezentované materiály a technológie, ktoré sa môžu používať pri obnove cestných komunikácií, ale aj také, ktoré sa zatiaľ veľmi nepoužívajú, overuje sa ich vhodnosť.

Veľmi zaujímavý bol príspevok, ktorý sa venoval prehľadu geosyntetických, syntetických a iných výrobkov používaných na opravy a rekonštrukcie vozoviek a súvisiacich noriem a predpisov. Venoval pozornosť najmä výberu geotextílií na oddeľovanie, filtráciu a ochranu podkladových vrstiev podľa ich robustnosti.

Upriamil pozornosť na rezortný predpis TP 064, ktorý je jediný v SR, preto je potrebné pri jeho použití dávať pozor najmä pri výbere geosyntetických materiálov. V tomto tematickom okruhu bola prezentovaná celá škála nových alebo už osvedčených materiálov a technológií pri obnove cestných komunikácií.

Pri hodnotení XXII. seminára Ivana Poliačka nie je možné opomenúť prezentácie firiem, ktoré sú v našej odbornej verejnosti dobre známe. Prezentovali svoje práce vykonané na zlepšení stavu siete pozemných komunikácií. Boli to DOPRASTAV, a. s., VÁHOSTAV-SK, a. s., a SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, s. r. o.

Podkladom na spracovanie príspevku bol zborník a materiály z XXII. seminára Ivana Poliačka, ktorý sa konal 14. – 16. novembra 2017 v Jasnej. 

Doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.,
Katedra dopravných stavieb
SvF STU v Bratislave

Fotogaléria k článku