Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

25. ročník konferencie Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb


Dvadsaťpäť rokov – málo či veľa? Myslím, že ak sa to týka „života“ odbornej konferencie, je to vskutku úctyhodné číslo. O to viac, ak je jej zameranie také úzke ako v tomto prípade.

Úplne prvou konferenciou týkajúcou sa tejto špecifickej oblasti stavebníctva v bývalom Československu bola v roku 1978 konferencia Hydroizolácie a úpravy vozoviek mostov v hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Tým sa v období pred rokom 1989 vytvorila jedna z nemnohých možností, ako si vymeniť navzájom svoje skúsenosti na celoštátnej, resp. medzinárodnej úrovni.

Dá sa konštatovať, že táto osveta významnou mierou pomohla k rozvoju odboru mostných hydroizolácií u nás v 70. a 80. rokoch, aj keď ten bol limitovaný vtedajšími spoločenskými pomermi a ekonomickými možnosťami.

Po rozdelení Československa sa v roku 1993 zorganizovala na Slovensku prvá samostatná konferencia na tému mostných izolácií.

Konferencia s názvom Hydroizolácie a asfaltové kryty vozoviek na mostoch bola výsledkom spoločného úsilia Ing. Pavla Kundráta z Inžinierskych stavieb Košice, Ing. Anny Fajtovej z Riaditeľstva diaľnic (terajšia NDS, a. s.) a Etely Bačenkovej z Domu techniky v Košiciach.

Miestom konania prvej konferencie bol hotel Permon v Podbanskom vo Vysokých Tatrách. Bola to šťastná voľba a v priebehu nasledujúcich 25 rokov sa konferencia konala na inom mieste iba raz, a to v roku 1996 vo Vyhniach. V priebehu času sa vo funkcii odborného garanta vystriedali traja pracovníci a nastali aj zmeny v jej organizačnom zabezpečení.

Od roku 2014 sa zmenil názov konferencie, ktorý sa doplnil o objekty inžinierskych stavieb, čím sa umožnila účasť väčšej skupiny odborníkov a záujemcov. V súčasnosti konferenciu organizačne zabezpečuje Dom techniky v Košiciach a odborne spoločnosť VUIS – CESTY, spol. s r. o., v spolupráci s odborníkmi zo Slovenskej správy ciest, Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky a Slovenskej komory stavebných inžinierov. A hoci sa tento ročník, konaný pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR PaedDr. Árpáda Érseka, niesol v slávnostnom duchu, prioritou programu ostali odborné prednášky. História konferencie v kontexte významných svetových udalostí bola predmetom spoločného príspevku Ing. K. Matejů, CSc., a Ing. Ľ. Polakoviča, CSc. Popri vystúpeniach pracovníkov MDV SR, Slovenskej správy ciest, SKSI a zástupcov významných projektových a realizátorských společnosti pôsobiacich na Slovensku predniesli svoje príspevky kolegovia z Ředitelství silnic a dálnic Českej republiky. Ich témami boli legislatíva súvisiaca so schvaľovaním hydroizolačních systémov a pripravovaný program evidencie zabudovaných stavebných materiálov.

Prednášky vyvolali širokú diskusiu, ktorá pokračovala aj v kuloárech a názory diskutujúcich boli podnetom na spracovanie záverov z konferencie.

Na spoločenskom večere si jako poďakovanie a symbolické ocenenie dlhodobej podpory konferencie zástupcovia významných společnosti prevzali od organizátorov pamätné diplomy.

O dobrú náladu účastníkov sa postaralo kvarteto hudobníkov a spevákov folklórneho súboru.

V mene organizátorov ďakujem všetkým prednášajúcim, účastníkom a sponzorom za to, že prispeli k úspěšnému priebehu tohtoročnej jubilejnej konferencie.

Niet pochýb, že konferencia Hydroizolácie mostov, tunelov a iných inžinierskych stavieb významne prispela k rozvoju tohto špecifického odboru v našich podmienkach. 


Pozitívnu úlohu při tom zohrala aj skutočnosť, že rozdelenie republiky sa neprejavilo v prerušení vzájemných kontaktov odborníkov zaoberajúcich sa izolačnými systémami v Českej a Slovenskej republike. 

Veríme, že v tejto tradícii budú pokračovať aj tí, ktorých úlohou bude doviesť našu spoločnú konferenciu do ďalších významných jubileí.

Určite nie som sám, ktorý pre to spraví všetko, čo je v jeho silách, a ktorý sa rád zúčastní aj na jej päťdesiatom ročníku. 


Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.
odborný garant

Fotogaléria k článku