Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Aplikácia hydraulických olejov a kvapalín v stavebných strojoch a mechanizmech


V súčasnosti patria hydraulické oleje a kvapaliny medzi mazivá, ktoré sa vo veľkom množstve používajú v rôznych prevodových systémoch, mobilných a stacionárnych strojoch a agregátoch, ktoré sa používajú v stavebníctve, ako sú stavebné stroje a mechanizmy, bagre, žeriavy, nákladné automobily a pod.


Možno konštatovať, že niet oblasti v ľudskej činnosti a v národnom hospodárstve, kde by sa neaplikovali hydraulické oleje a kvapaliny.

Hydraulika alebo hydraulický pohon je systém založený na tlakovej energii a fyzikálnej nestlačiteľnosti kvapaliny. Tento pohon patrí medzi najvýkonnejšie a najpresnejšie pohony.

Medzi jeho výhody patrí jednoduchosť mechanizmov, vysoká sila a presnosť pri pomerne malých rozmeroch, varírovanie výkonu s malými stratami a vysokou účinnosťou.

Medzi nevýhody takéhoto typu pohonu patrí pomerne drahá prevádzka a údržba, výkonové straty teplom, hroziaci únik kvapalín pri mechanickej poruche.


Hydraulické valce sa používajú tam, kde potrebujeme veľkú silu a vysokú presnosť polohovania, ako napr. v stavebníctve, v hydraulických lisoch, v letectve, v brzdách a spojkách automobilov a pod.

Ako médium sa používajú rôzne typy hydraulických olejov alebo iné funkčné kvapaliny, ako sú napríklad kvapaliny pre automatické prevodovky (ATF – Automatic Transmission Fluids) v moderných automobiloch.

Ich hlavným parametrom je nízka stlačiteľnosť, malá objemovo-tepelná rozťažnosť, nehorľavosť, antikorozívne vlastnosti, viskozita, tepelná a oxidačná stabilita a pod.

Tlak do hydraulických valcov dodáva pumpa/ čerpadlo rôznych typov, ako sú:

 • hydrodynamické ozubené čerpadlá,
 • hydrostatické ozubené čerpadlá – axiálne alebo radiálne,
 • piestové čerpadlá.

Zubové čerpadlá však patria medzi najbežnejšie druhy čerpadiel v hydraulike.


Hydraulické oleje a kvapaliny

Tieto prevádzkové kvapaliny – oleje musia spĺňať požadované vlastnosti hydraulických systémov, ako sú:

 • extrémne tlaky,
 • vyhovujúca viskozita,
 • požadovaná tekutosť a čerpateľnosť pri nízkých teplotách,
 • nesmú korodovať piest a valce,
 • nesmú peniť,
 • nesmú obsahovať vodu, max. 0,2 % hm,
 • musia byť kompatibilné s tesniacimi materiálmi.

Východiskové suroviny na výrobu hydraulických olejov 

Tieto oleje a kvapaliny sa vyrábajú na báze vysokorafinovaných ropných základových olejov, syntetických olejov (kvapalín), ako i polosyntetických základových olejov.

Základové oleje musia spĺňať tieto základné funkčné vlastnosti, a to:

 • vysokú termicko-oxidačnú stabilitu,
 • vynikajúce viskozitné vlastnosti,
 • vysoký viskozitný index (V.I.),
 • požadované nízkoteplotné charakteristiky,
 • požadovaný bod vzplanutia,
 • nízku odparnosť.


Podľa pôvodu sú základové oleje ropné, syntetické a polosyntetické (obsahujúce rôzny percentuálny obsah zložiek ropného a syntetického oleja rôzneho chemického zloženia, štruktúry, molekulovej hmotnosti, viskozity a pod.).


Klasifikácia hydraulických kvapalín

Kvapaliny na báze ropných olejov

 • ISO-L-HH – ropné oleje bez prísad
 • ISO-L-HL – oleje typu HH s antioxidačními a protikorozívnymi prísadami
 • ISO-L-HM – olej typu HL s protiúderovými vlastnosťami
 • ISO-L-HR – oleje typu HL s vysokým VI
 • ISO-L-HV – oleje typu HM s vysokým VI
 • ISO-L-HG – oleje typu HM so „stick- slip“ vlastnosťami
 • ISO-L-HS – syntetické hydraulické kvapaliny


Ťažko zápalné hydraulické kvapaliny

 • ISO-L-HFAE – emulzia oleja vo vode
 • ISO-L-HFAS – chemické roztoky vo vode
 • ISO-L-HFB – emulzia voda v oleji (V/O)
 • ISO-L-HFC – zmes vody a glykolov
 • ISO-L-HFDR – fosfátové estery (koncentrát)
 • ISO-L-HFDS – chlórované uhlovodíky (koncentrát)
 • ISO-L-HFDT – zmes HFDR a HFDS
 • ISO-L-HFDU – iné typy hydraulických kvapalín (koncentrát)


Ľahko biologicky rozložiteľné kvapaliny

 • ISO-L-HETG – triglyceridy
 • ISO-L-HEES – syntetické estery
 • ISO-L-HEPG – polyglykoly


Starostlivosť o hydraulické oleje a kvapaliny
Pri aplikácii hydraulických olejov a kvapalín treba dodržiavať najmä:

 • čistotu kvapalín,
 • čistotu hydraulických systémov,
 • dodržiavať technologické a tribotechnické požiadavky,
 • filtráciu kvapalín pred ich naplnením do hydraulických systémov a počas prevádzky
 • zariadení a agregátov odoberať vzorky na analýzu,
 • dodržiavať stanovené termíny údržby,
 • starať sa o správne uskladňovanie hydraulických olejov (dobre uzatvorené nádoby) a chrániť ich pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami – nízke a vysoké teploty a pod.  


Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava

www.intertribo.sk