Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK, 2018


7. – 9. február 2018, Podbanské, SR

Spočiatku to vyzeralo, že zima opäť raz skomplikuje účastníkom konferencie cestu do Tatier, ale nakoniec to vzdala, a tak všetci bezpečne prišli. A že ich bolo! Úroveň odbornej konferencie sa nedá merať počtom účastníkov, no aj tak vyše 200 účastníkov je naozaj skvelý úspech.

Krásne, ale nie podstatné. Oveľa dôležitejšia bola excelentná úroveň odborných prednášok! Prenášajúci zvládli svoju úlohu lídrov v odbore na výbornú. Bolo zrejmé, že venovali príprave svojich prezentácií veľa svojho vzácneho času!

Zvoliť správnu tému a zostaviť program, ktorý osloví odbornú verejnosť, je vždy veľkou výzvou nielen pre odborného garanta, ale pre všetkých členov prípravného výboru. Čas však ukázal, že zdanlivá nevýhoda pomerne úzkeho zamerania tejto konferencie je vlastne výhodou. Netreba stanovovať nosné témy, stačí osloviť správnych ľudí, ponechať im slobodnú vôľu pri výbere témy ich príspevku a aktuálnosť je zaručená. Preto sa v kombinácii s jedným zo základných princípov tejto konferencie, t. j. mať odvahu verejne prezentovať svoj názor, stali prednášky živnou pôdou na širokú diskusiu. Tá bola chvíľami búrlivá, ale, ako vždy, zvládnutá v medziach vzájomnej tolerancie. 

V oblasti legislatívy zaujala popri štandardnom prehľade európskych predpisov (Ing. K. Bzovská, MDV SR) prednáška Ing. I. Najdenej z TASUS, n. o., o stave či skôr „nestave“ aktualizovaných EN na kamenivo. O súčasnom stave pripravovaného nového znenia stavebného zákona informoval Ing. P. Koniar z PdP – consult, s. r. o. Diskusiu vyvolal aj príspevok o zmenách STN 73 6133, ktorý v mene riešiteľského kolektívu z TPA, s r. o., ktorý ju aktualizoval, predniesla Ing. A. Kováčová. Do skupiny týkajúcej sa zmien v technických špecifikáciách patrí aj príspevok Ing. J. Závodného a Ing. M. Mihálikovej zo spoločnosti Viakontrol, s. r. o., o aktualizácii TP 046.

Veľká pozornosť bola venovaná recyklačným technológiám (Ing. Z. Boros, TPA, s. r. o; Ing. M. Filo, PhD., RTON Stabilizácie, s. r. o.; Ing. J. Kollár, PhD., a Ing. A. Jevínová z VUIS – CESTY, s. r. o.).

Ako vždy s výbornými príspevkami vystúpili RNDr. B. Starší – Kvalitest (nová diagnostická metóda) a Ing. J. Kolivoška, CSc., Strabag, s. r. o. (únosnosť podložia gabiónov). Príspevok o stavbách, na ktorých sa použili geobunky, predniesol Ing. J. Vilem, Arconex, s. r. o.

Výborné boli aj prezentácie z realizovaných stavieb – Ing. V. Híreš, Hirtech, s. r. o.; Ing. J. Tomko, SKSI; Ing. S. Vargová a Ing. M. Rajbaniach, Skanska SK, a. s.

Portfóliá spoločností predstavili Ing. R. Mackovič a J. Černák – CRH (Slovensko), a. s.; Ing. J. Adamec, Maccaferri central Europe, s. r. o.; Z. Varga, Carmeuse Slovakia, s. r. o., a RNDr. B. Prelovský, Geosoul, s. r. o. So softvérovou verziou TP 098, týkajúcou sa navrhovania CB vozoviek, vystúpili jej autori Ing. N. Dancs a Ing. Z. Benkó. V mene kolektívu autorov ju predstavil Ing. N. Dancs, TPA, s. r. o.

Záverečnou časťou konferencie bolo Fórum kvalitárov, ktoré ako vždy viedol Ing. M. Kušnier z Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Jeho cieľom je poukázať na nedostatky, s ktorými sa stretávame na našich stavbách. Vysoká úroveň príspevkov, ktoré odzneli na tohtoročnej konferencii, ma však inšpirovala na návrh, aby v rámci Cestárskych dní, ktoré organizuje Slovenská správa ciest, odzneli aj prezentácie našich najlepších stavieb.

Veď sa máme čím pochváliť! 

Významne sa zvýšil aj počet fotografov, ktorí poslali svoje diela do fotografickej súťaže. Ako vždy, aj v tomto roku boli najlepšie fotky použité pri návrhu pozvánky a ocenené na spoločenskom večere.

Vďaka aktivite účastníkov sa podarilo vytvoriť výbornú atmosféru počas celej konferencie. V mene organizátorov im aj sponzorom konferencie ďakujem a verím, že si opäť odniesli veľa nových poznatkov, ktoré uplatnia vo svojej práci.

Pozývam všetkých na nasledujúci, už X. ročník konferencie, ktorý bude opäť v hoteli Permon 13. až 15. februára v roku 2019.


Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., odborný garant

Fotogaléria k článku