Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Nesprávne používanie technických výrazov a názvoslovia


Technici v hovorovej reči a v technickej praxi mnohokrát používajú nesprávne technické výrazy a názvoslovie. Niektoré výrazy nie sú v rozpore so spisovnou slovenčinou, ale skôr by sa mali používať v literárnej komunikácii ako v technickej komunikácií. Technici – strojníci by sa mali vyjadrovať správne a používať technické výrazy, ktoré sú v súlade so Slovenskými technickými normami (STN). V úvode každá technická norma uvádza názvoslovia, správne technické výrazy a pojmy, ktoré by sme mali rešpektovať a správne ich vedieť používať. Preto spomeniem len niektoré, ktorými sa najčastejšie stretávame v technickej praxi. 

Sú to napr.:

Vazelína– je to nesprávny názov pre mazací tuk. Vazelína je lekárenská masť, používa sa aj na konzerváciu výrobkov. Po zmene teplôt stráca svoju štruktúru, a nieje vhodná na trvalú náplň napr. ložísk.    

        

Mastidlo– je nesprávny názov mazacieho tuku alebo plastické mazivo. Plastické mazivo nestráca svoju štruktúru pri rôznych zmenách teplôt a ostáva stále funkčné.

Mazacie prostriedky delíme podľa skupenstva na plynné – sú to vzácne plyny, preto sa najmenej používajú – tekuté, rôzne druhy olejov, plastické – rôzne druhy  mazacích tukov – a pevné, z nich je najpoužívanejší grafit.  


Plastické mazivo v tube druhu Madit LT2M


Bager– Názov bager je vyhradený pre plávajúci stroj na plávajúcom podvozku na ťažbu a premiestňovanie zeminy – štrku vo vodných cestách –, vykonáva bagrovanie – čistenie vodných tokov a nádrží napr. na ťažbu štrku (STN 32 0000).

Lopatové rýpadlo (STN 277003) je pracovný stroj, ktorý zeminu rozpája a po rozpojení ju naberá. V ďalšom pracovnom cykle dopravuje zeminu v nádobe na miesto vysýpania. Zemina sa sype na hromadu alebo do dopravného prostriedku, kde pracovný nástrojom je lopata. Stroj pracuje cyklickým spôsobom práce.

Lopatové rýpadlo na pásovom podvozku pri nakladaní dopravného prostriedku 


Kolesové rýpadlo– je nesprávny názov na lopatové rýpadlo na kolesovom podvozku, lebo pri tomto výraze je koleso pracovný nástroj (ako lopata), je to veľké koleso, na ktorom sú uchytené korčeky. Toto rýpadlo sa používa na ťaženie v povrchových baniach. Stroj pracuje pri ťažbe kontinuálne – nepretržite.

Kolesové korčekové rýpadlo určené pre povrchové bane

Pracovným nástrojom rýpadla a nakladača je lopata, a nie lyžica – lyžicou je príbor.  Napr. polievková lyžica a nie pracovný nástroj stroja.

Rôzne druhy lopát                                         


Hĺbidlo – hĺbič je pracovný nástroj na hĺbenie a nie pracovný stroj na hĺbenie priekop a studní. V 50. rokoch saniektoré korčekové rýpadlá nazývali kolesové hĺbidlo.
HON– pracujem na HON-ke- Je to názov a typ stroja vytvorený skratkou z „hydraulického otočného nakladača“ – vyrobeného v Podpolianskych strojárňach v Detve v rokoch 1965. Bol to prvý hydraulický nakladač na Slovensku. Preto sa udomácnil výraz pre nakladač (HON). Nakladače HON boli vyrobené v typoch HON 50 a 53 potom UN 050 a 053. Tieto typy nakladačov sa dnes už nevyrábajú.  

Nakladač typu HON 053    
Novší typ nakladača je UN 050

                                           


Betonárka– je nespisovný názov stroja (podstatné meno a prísudok), výrobného zariadenia, lebo betonárka je žena, ktorá pracuje s betónom v betonárni. 

Betonáreň je názov výrobného zariadenie na výrobu čerstvého betónu (betónovej zmesi). Napr. cukrárka– cukráreň, pekárka– pekáreň a pod.Betonáreň od firmy ELBA

Objednávam Putzmeistra – namiesto čerpadla na betón. Putzmeisterj e výrobca čerpadla na betón. Bol to prvý výrobca, od ktorého sa doviezlo čerpadlo na betón na Slovensko. Preto sa udomácnilo na všetky ostatné čerpadlá na betón aj od iných výrobcov (ELBA, WIBAU, Schwing, Stetter a pod.).

Čerpadlo betónu od firmy Putzmeister


Grader (zrovnávač)– alebo aj autograder – je názov stroja z angličtiny, V technickej praxi je správny názov stroja grader (grejder). Aj keď týmto strojom najčastejšie rozhŕňame zeminu – zrovnávame pláň, cestné teleso a pod.(STN EN ISO 6165) 

Grejder s laserovou niveláciou.

Dozér – zhrňovač sa už menej používa, ale je to prevzatý výraz z angličtiny. Dozér je spoločný názov pre tri druhy strojov, ktoré sa navzájom líšia podľa úpravy a pohybu radlice. Úlohou dozérov je zhrňovanie zemín, odhumusovanie ornej pôdy a pod. (STN EN ISO 6165 – Stroje na zemné práce)

Buldozér pri hrnutí od firmy Liebherr.

Buldozér – je jeden z typov dozérov, kde sa radlica hydraulickými valcami zdvíha, spúšťa (STN 27 8045). Dozéry delíme na: tiltdozéry, buldozéry a angldozéry. Pozri obr. s vyznačením hlavných technických rozmerov od firmy Hanomag vyrábané  v licencií v ZŤS Detva.

A – tiltdozér, B – boldozér, C – angledozér 

Skrejper je český názov skrapera (STN 73 8000). Slovenčina používa výraz pre stroja skraper (Učebnica Stavebné stroje aut. P. Bukovčan). 


Je to zemný stroj, ktorý zeminu rozpojí, naberie, odvezie na určené miesto, taktiež zeminu rozprestrie v požadovanej hrúbke a uloží.    

 

Skrejper od firmy Caterpillar


Žaba – je vibračné ubíjadlo, ktoré skáče ako žaba a tak zhutňuje podložie, napr. zeminu v úzkom priestore, v ryhe a pod.

 

Vibračné ubíjadlo

Rumpál– je spisovný výraz na kladkostroj – navijak, ale názov rumpál vznikol na dedine, kde je kladkostroj na ručné zdvíhanie a spúšťanie vedra zo studne. Dnes je to elektricky ovládaný kladkostroj, buď lanový, alebo reťazový navijak. 

                             

Smola– porekadlo „Smola sa mi lepí na päty“ vzniklo podľa tohto materiálu, ale je to nesprávny výraz pre asfalt (alebo bitúmen, čo je starší názov). Asfaltová zmes sa používa na povrch cestného telesa alebo liaty asfalt na chodníky.Živica – je tiež nesprávny výraz pre asfalt, prípadne bitúmen, O živici hovoríme, keď ide o rastlinnú šťavu tuhnúcu na vzduchu, vytekajúcu z poranenej kôry stromov. Živica je synteticky pripravená makromolekulárna látka – teda syntetická živica. Asfalt  je takisto synteticky vyrobený z ropy. Ale poznáme aj prírodne ťažený asfalt.


Betónová zmes– je starší výraz pre čerstvý betón. Podľa normy STN EN 206+A1 (73 2403) sa má dnes používať názov čerstvý betón pre hotovú namiešanú betónovú zmes. Zmes je v miešacom zariadení, potom je to už produkt, t. j. čerstvý betón.

Uloženie čerstvého betónu do vykopaného základu 


Šrauba– je nesprávny výraz pre skrutku, ide o spojovací materiál. STN EN  ISO 4014 (02 1101) Presné skrutky so šesťhrannou hlavou.


Šnekový kompresor: Správny názov je skrutkový alebo závitový kompresor. 

Rez skrutkovým kompresorom  


Fréza– je strojársky obrábací nástroj (STN 22 2114). Keď chceme pomenovať stavebný stroj, musíme upresniť, že ide o zemnú frézu alebo o cestnú frézu na odstraňovanie asfaltového povrchu alebo o frézu na betón. STN EN500-2 +A1 (27 8940) Mobilné stroje na cestné práce. 

     

Fréza – obráb. nástroj
Zemná fréza
Cestná fréza  
Frézy na betón

                                                                             

Rúrový ukladač– je nesprávny názov, správne je ukladač potrubia alebo rúr. Tento stroj je najčastejšie na traktorovom podvozku a ukladá potrubie, nemá tvar rúry. STN EN 9+A1 (27 5340) aj STN EN ISO 6165 Stroje pre zemné práce.

  

    

obr . ukladač potrubia od firmy Liebherr     

                 

Finišer– ukladač asfaltu, aj keď stroj vykonáva skoro konečnú úpravu cestného telesa, asfaltového povrchu cestného telesa. Staršie publikácie hovoria o finišeri na ukladanie bitúmenových vozoviek, dnes sa už nepoužívajú. Finišer betónu je stroj na kompletné položenie čerstvého betónu pre cementobetónovú vozovku. STN  EN 500-6+A1 Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 6: Špecifické požiadavky na finišery 

         

Ukladač asfaltových zmesi alebo finišer na kladenie asfaltovových (bitúmenových) zmesí.


Ježkový valec– správne je valec s tŕňovým behúňom. Vibračný behúň má tŕne. STN 278400 Valce rozdelenie, STN EN ISO 6165 Stroje na zemné práce.                                                                       

Vibračný valec s tŕňovým behúňom   ťahaný
valec s ježovitým behúňom

                                                                 

Použitá literatúra

STN 73 8000 Stavebné a cestné stroje – Názvoslovie
STN 27 7003 Hydraulické lopatové rýpadlá – Názvoslovie
STN 27 8045 Dozéry, Názvoslovie parametre a technické požiadavky
STN 27 8000 Valce, Názvoslovie
STN EN 6165 (27 7400 Stroje na zemné práce, Základné typy, Identifikácia a terminológia
Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Bratislava 1997
Stavebné stroje, P. Bukovčan – učebnica pre 2. ročník stredných priemyselných škôl stavebných. ALFA z r 1976
Stavebné stroje I. – stroje pre zemné a skalné práce, Cais, Hyben, Kintly, ELFA 1996
Krátky slovník slovenského jazyka – VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1997. 


Ing. Karol Hagovský

Aktívny školiteľ, lektor a skušobný komisár

Fotogaléria k článku