Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Ekológia

MAZIVÁ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Základnou surovinou na výrobu mazacích prostriedkov, mazív je ropa. Význam ropy vzhľadom na súčasnú situáciu netreba zvlášť zdôrazňovať. Z hospodárskeho významu ropy vyplýva potreba úsporného hospodárenia s mazivami a tiež zistenie pôsobenia ich vplyvu na životné prostredie. Z toho dôvodu vzniká aj otázka o správnom hospodárení s použitými, resp. opotrebovanými odpadovými olejmi a o používaní sortimentu takých mazív, ktoré sú priaznivé k životnému prostrediu. Súčasná celková spotreba mazív v Slovenskej republike (SR) sa odhaduje zhruba na 49 kt, z toho 25 kt tvoria automobilové mazivá a 24 kt... viac

Vodné mlyny na Malom Dunaji

      Mlynárstvo na našom území oddávna patrilo medzi pomerne rozšírené remeslá. Jeho rozvoj bol úzko spätý s vynálezom vodného kolesa. Vodné mlyny sa na území Slovenska rozšírili až po relatívnom ustálení pomerov v Európe v 8. a 9. storočí. Ich dynamický rozvoj nastal koncom 13. storočia. Po zákaze prevádzky lodných mlynov na riekach v 18. storočí, hlavne na Dunaji a Váhu, ako prekážok intenzívnejšej lodnej dopravy sa mlyny presťahovali na menej frekventované vodné toky a boli prebudované na stacionárne pobrežné mlyny. Práve na Malom Dunaji bola vybudovaná sústava pobrežných kolových mlynov v... viac

POTENCIÁL A MOŽNOSTI VYUŽITIA GENEROVANÉHO ODPADOVÉHO TEPLA PRI SVIETENÍ S MODERNÝMI LED ZDROJMI

Štandardné LED svietidlá poskytujú pre používateľa umelé osvetlenie len zhruba z 30-percentného podielu elektrickej energie, ktorú tento moderný svetelný zdroj spotrebuje. Majoritný podiel spotrebovanej elektriny sa transformuje na nežiadané odpadové teplo, ktoré je príčinou viacerých nevýhod a problémov. Slnko je nevyčerpateľný zdroj energie a zároveň nevyhnutný zdroj pre ľudskú populáciu. Počas celej existencie človek a príroda využívajú jeho „duálny energetický potenciál“, teda je zdrojom svetla a tepla. Keďže v technike sa viackrát osvedčilo, že inšpiráciou úspešného technického vývoja bol... viac

MOŽNOSTI POUŽITIA REPKOVÉHO OLEJA NA POHON VZNETOVÝCH MOTOROV

V štandardných dieselových motoroch prakticky nie je možné používať neupravený repkový olej. Medzi najzávažnejšie dôvody patrí teplotná nestabilita repkového oleja, zanášanie motora nánosmi, vyššie emisie tuhých látok, je agresívny k tesniacim materiálom.  Repkový olej sa vyznačuje za studena veľkou viskozitou, ktorá v zimnom období môže byť až 40-krát vyššia ako pri nafte. Prejavuje sa to zvýšeným opotrebovaním až znefunkčnením palivovej sústavy motora. Závislosť viskozity repkového oleja je uvedená na obr. 1.  Na znečisťovaní motora sa zúčastňuje predovšetkým zložka repkového oleja gly... viac

Asfaltové zmesi s nižšou energetickou náročnosťou a s menšou záťažou pre životné prostredie

Výroba a spracovanie asfaltových zmesí je jednou z činnosti s potenciálom na zníženie negatívneho vplyvu na životne prostredie, pri súčasnom zlepšení efektívnosti pre ich producentov. To bol jeden z dôvodov, prečo Agentúra na podporu výskumu a vývoja podporila projekt, s názvom „Asfaltové zmesi s nižšou energetickou náročnosťou a s menšou záťažou pre životne prostredie“, predložený spoločnosťou VUIS – CESTY, spol. s r. o. Informácie o projekte  Ciele projektu Projekt bol zameraný na overenie možnosti uplatnenia nízkoteplotných asfaltových zmesi (NAZ) v našich podmienkach. V r... viac