ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Materiály a technológie

TECHNOLÓGIA VÝSTAVBY CEMENTOBETÓNOVÝCH KRYTOV

Na vozovkách, na ktorých sa očakáva veľké dopravné zaťaženie alebo treba zabezpečiť ich dlhšiu životnosť, je vhodný cementobetónový kryt (CBK). Okrem vozoviek na rýchlostných cestách a diaľniciach možno tento kryt použiť na konštrukcie pohybových plôch letísk, terminálov, parkovísk pre ťažké vozidlá a iných spevnených dopravných plôch. Pre svoju vysokú požiarnu odolnosť sú vhodné aj na vozovky v tuneloch. V porovnaní s asfaltovými vozovkami je hlavnou výhodou CBK jeho tuhosť (prenáša zaťaženie do podložia veľkou plochou, nedochádza k vyjazdeniu koľají), nižšie nároky na údržbu (CBK vydrží okol... viac

RECYKLÁCIA VOZOVIEK ZA STUDENA

Ešte pred 10 rokmi technológia recyklácie na mieste za studena na území Slovenska nebola bežnou praxou. Pomaly po krátkych pokusných úsekoch sa odborná verejnosť zoznamovala s výhodami a úskaliami tejto technológie.Vykonali sa potrebné kroky na nastavenie legislatívy, pokusné úseky sa vyhodnotili ako vyhovujúce a pomalými krokmi sa technológia uviedla do praxe. Dnes ešte nemožno tvrdiť, že táto technológia prežíva vrchol, ale je zaradená v systéme a začína sa aplikovať na komunikácie aj I. triedy. Veď cieľom je dosiahnutie čo najlepšieho výsledku, preto sa musia využiť všetky dostupné prostrie... viac

MÚRY – OBJEKTY NA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

Všeobecne Na trase cestnej komunikácie sa okrem iných objektov vyskytnú múry.Navrhujú sa všade tam, kde sa nemôže vybudovať zemné teleso s klasickými sklonmi svahov vo výkope, v násype, ale aj v prípade odrezov. Realizujú sa v miestach, kde je nutné obmedziť šírku zemného telesa pre zložité terénne alebo geologické podmienky. Sú to zabezpečovacie objekty, silové konštrukcie zachytávajúce zaťaženia od horninového masívu pozemné konštrukcie. Sú to stabilizujúce konštrukcie zachytávajúce účinky zosuvov, terénnych poklesov, kinematicky porušených zemných blokov.  Stabilitnýúčinok týchto konštrukci... viac

Zlepšovanie zemín

Technológia úpravy zemín v podloží nielen vozoviek je jednou z metód na zvýšenie únosnosti, pevnosti a odolnosti zemín proti zvýšenej vlhkosti a mrazu. Úpravu zemín delíme podľa použitia stavebnej mechanizácie na povrchovú a hĺbkovú a podľa pridania typu spojiva na mechanickú a chemickú. O aplikácii hĺbkovej úpravy zemín sa uvažuje skôr pre zlepšenie podložia zemných telies, ako sú násypy a svahy zárezov atď. Povrchová úprava zemín je plne využiteľná pri úprave podložia pod násypom i v záreze, pri budovaní násypu postupným upravovaním po vrstvách, zemnej pláne pod vozovkou, podlahou, železničn... viac