Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Materiály a technológie

Priepustný betón

Moderné urbanizované prostredie je v čoraz väčšej miere pokrývané konštrukciami nepriepustnými pre vodu. Rýchly odvod zrážok zapríčiňuje zhoršenie kvality vody vo vodných tokoch, eróziu pôdy, materiálne škody v prípade vyliatia vodných tokov, nedostatok vlhkosti v krajine, prehrievanie krajiny a rôzne ďalšie negatívne javy pre životné prostredie, ale aj pre človeka.  Spomínané javy je možné zmierniť alebo eliminovať vodozádržnými opatreniami v urbanizovanej, ale aj prirodzenej krajine. Jedným z nástrojov na zadržiavanie zrážkovej vody v mieste jej dopadu je použitie priepustných spevnených plô... viac