Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Materiály a technológie

ODYSEA BUDÚCNOSTI - Testovanie účinnosti nových vodíkových technológií

Snaha o nahradenie fosílnych palív alternatívnymi zdrojmi energie je spolu so snahou o zníženie emisií už niekoľko rokov na prvom mieste vo väčšine krajín. Nielen výrobcovia dopravných prostriedkov sa tomuto trendu snažia prispôsobiť. Jedným zo základných predpokladov úspechu je testovanie nových energetických technológií. Energy Observer, výnimočný katamaran, sa snaží práve o takéto testovanie svojich použitých palubných technológií v extrémnych podmienkach. Táto loď vyplávala na more s cieľom oboplávať okolo sveta bez použitia fosílneho paliva na svoj pohon. Kombinácia slnečnej a veternej en... viac

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti je základní charakteristika betonu vypovídající o přetvárných vlastnostech betonu a ovlivňující deformační chování betonových konstrukcí a je nezbytným parametrem pro správné statické modelování chování betonových konstrukcí. V minulosti byly vytvořeny teoretické modely pro predikci vztahů mezi modulem pružnosti betonu a modulem pružnosti materiálů pro jeho výrobu , které umožnily určit modul pružnosti bez nutnosti jeho reálného měření. Nejčastěji je modul pružnosti vztahován právě k pevnosti v tlaku, ovšem jak vyplývá z teorií vnitřního systému chování betonu, kde ka... viac

ŤAŽBA A SPRACOVANIE PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Predstavujeme vám spoločnosť GOLSTROJ – SM, s. r. o., ktorá počas svojej dlhoročnej činnosti kladie vysoký dôraz na modernizáciu technologických zariadení, čím prispieva nielen k zlepšovaniu kvality dodávanej produkcie, ale zároveň efektívne znižuje ekologické zaťaženie krajiny a tým podporuje udržateľnosť nášho životného prostredia. Hlavným obchodným zameraním spoločnosti GOLSTROJ – SM, s. r. o., je ťažba, spracovanie a predaj prírodného drveného kameňa. V súčasnosti prevádzkuje dva kameňolomy a jednu štrkovňu, so všetkými potrebnými povoleniami v banskej oblasti a rekultivačných prác. Subdod... viac

TRIBOTECHNIKA OSOBNÝCH AUTOMOBILOV

Vzhľadom na súčasné dostupné informácie je predpoklad, že nastane pokles výroby klasických spaľovacích motorov a prudko narastie výroba elektrických vozidiel, automobilov. Podľa jedného možno agresívneho scenára je predpoklad, že v roku 2050 bude až 95 % všetkých vozidiel, automobilov na elektrický pohon. Všetko je možné a tento predpokladaný vývoj možno očakávať. Z toho a možno aj z ďalších dôvodov, požiadaviek nastupuje nová technológia mazania, tribotechnika osobných automobilov. Elektrické vozidlá (EV) budú klásť iné, nové požiadavky na mazivá a prevádzkové kvapaliny. Treba uviesť, že sa z... viac

Recyklace stavebního a demoličního odpadu v mezinárodním měřítku

Příspěvek se zabývá recyklací stavebních a demoličních odpadů a následným využitím při výrobě stavebních hmot a dílců. Příspěvek ukazuje mezinárodní aplikaci patentované technologie pro výrobu betonu se 100% náhradou přírodního kameniva kamenivem recyklovaným.       Společnost ERC-TECH a.s. přináší řešení pro problematiku využití stavebních a demoličních odpadů. Know-how společnosti zahrnuje přípravu recyklovaného kameniva ze stavebních a demoličních odpadů a dále navázanou výrobu betonu nebo betonových prefabrikátů s využitím pouze recyklovaného kameniva.      Využití řešení společnosti ERC-T... viac

130 rokov výroby cementu na Slovensku

Začiatky výroby portlandského cementu v Ladcoch sú spojené s menom viedenského  bankára a veľkostatkára Adolfa Schenka. Ten sa v roku 1889 rozhodol postaviť v tejto dedinke na Považí novú cementáreň. Reagoval na prudký rozmach priemyslu vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku a snažil sa pri tom využiť výskyt kvalitného vápenca na svojom pozemku. V tomto roku oslavuje cementáreň v Ladcoch svoje 130. narodeniny. O jej minulosti i dnešných zámeroch sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom Ing. Antonom Barcíkom. Firmu riadi štvrť storočia a historicky je už jej 17. generálnym  riaditeľom.     Za 130 roko... viac

RECYKLOVANÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY PRO STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

    Od začátku roku 2019 je řešen výzkumný projekt technologické agentury TAČR pod stejným názvem jako je název příspěvku s označením TH04030342. Tento tříletý výzkumný projekt se zaměřuje na rozšíření použitelnosti recyklovaných stavebních materiálů (RSM) v dopravních a inženýrských stavbách. Jedná se především o využití směsného stavebního recyklátu, používaného k úpravě a sanacím podloží vozovek pozemních komunikací. Uplatněním tohoto materiálu na základě výsledků výše zmíněného výzkumného projektu bude podpořen prodej kvalitních stavebních recyklátů a snížení ceny výkupu stavebně demoliční... viac

Stavebná skupina COLAS na Slovensku

Inžinierske stavby, a. s.  a CESTY NITRA, a. s., sú dve stavebné spoločnosti, ktoré majú spoločné (nielen) tri podstatné veci. Spája ich minulosť, ktorú tvorí vyše 65-ročná stavbárska história, v ktorej nájdete najväčšie stavebné projekty našej krajiny, prítomnosť, pretože sa spája s členstvom v medzinárodnej stavebnej skupine COLAS sídliacej vo Francúzsku, a budúcnosť, lebo čoskoro sa stanú jednou veľkou stavebnou spoločnosťou. Byť tvorcom, cítiť zadosťučinenie pri pohľade na niečo, čo ste sami vytvorili, pri zrode čoho ste stáli, je také ľudské a stavarina je jedno z najstarších ľudských pov... viac

VYUŽITIE EXTERNÉHO PREDPÄTIA PRI REKONŠTRUKCII HAVARIJNÉHO STAVU MOSTA RUŽÍN

V poslednom čase sa na Slovensku čoraz väčšia pozornosť venuje starnúcej infraštruktúre pri zvýšenej premávke na cestných mostoch. Niektoré predpäté mosty postavené v 60. rokoch sú v súčasnosti v prevádzke už vyše 50 rokov, čo sa prejavuje na ich zlom technickom stave. Na viacerých konštrukciách sú pozorované viaceré vážne poruchy ako nadmerné deformácie, rozsiahle trhliny, silná degradácia predpätia a pod. Tieto poruchy majú pôvod v tzv. detských chorobách a okrem iného sa ako významný faktor ukazuje kvalita realizačných prác. Ide predovšetkým o veľmi nízku úroveň ochrany predpínacej výstuže.... viac

Špecifiká betónu pre rôzne druhy stavieb

Pred pätnástimi rokmi, v júli 2004, sa zrušením pôvodnej normy na zhotovovanie a kontrolu betónových konštrukcií začala nová epocha označovania, výroby a kontroly betónu. V tom čase už platná STN EN 206-1 zaviedla pojem špecifikácie betónu, čiže súhrnu technických požiadaviek odovzdaných výrobcovi betónu vo forme požadovaných vlastností čerstvého a zatvrdnutého betónu, respektíve požiadaviek na jeho zloženie. V súčasnosti platná STN EN 206+A1 spolu s národnou prílohou STN EN 206/NA stanovujú spôsoby klasifikácie jednotlivých charakteristík betónu uvedených v špecifikácii, požiadavky na zloženi... viac