Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Mobilita-Doprava-Logistika

Príprava NOVÝCH NORIEM pre PROJEKTOVANIE CIEST

Nové poznatky a rozvoj dopravy, vozidiel, informačných a riadiacich systémov vyvolávajú požiadavky na zmeny dopravnej infraštruktúry a jej prevádzky. Je zrejmé, že množstvo návrhových parametrov súčasných noriem na projektovanie cestných komunikácií a ich križovatiek už nezodpovedá technickej úrovni, požiadavkám na bezpečnosť, plynulosť a hospodárnosť jazdy ani európskym štandardom.  Z toho dôvodu sa rieši revízia týchto noriem na základe zahraničných skúseností, domácich a zahraničných výskumov, zo skúseností projekčnej a stavebnej praxe, bezpečnostných auditov a inšpekcií. Na základe nových... viac

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA Žilinského samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj dal vypracovať v súlade s Metodickým usmernením Riadiaceho orgánu pre IROP č. 2 plány udržateľnej mobility Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja (SURDM ŽSK). Stratégia bude slúžiť ako podklad na čerpanie finančných prostriedkov európskych investičných a štrukturálnych fondov aj ako podklad na spracovanie ďalších štúdií, územných plánov a iných strategických materiálov.  SURDM spracovalo konzorcium riešiteľov pod vedením Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebnej fakulty. Ďalšími riešiteľmi boli Fakulta prevádzky a ekonomiky dop... viac