Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Regióny Slovenska

V regióne MALOKARPATSKA vznikne NOVÁ CESTA, obíde obce Slovenský a Chorvátsky Grob

Zlepšenie dopravnej situácie, časová úspora pre vodičov, ale najmä odbremenenie obcí Chorvátsky Grob a Slovenský Grob od tranzitnej dopravy. To všetko prinesie vybudovanie cestného obchvatu obcí Malokarpatska. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) schválilo pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) nenávratný finančný príspevok. Nová cesta bude merať 1,7 kilometra a v súčasnosti je už vo výstavbe. „Napriek tomu, že pre rozvoj dopravy v Bratislavskom kraji je kľúčová koľajová doprava, potrebné je budovať aj cestné obchvaty okresných miest a obcí, ktoré trpia vy... viac

PREPOJENIE DIAĽNIČNEJ KRIŽOVATKY Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda

Detaily projektu Začiatok úseku: diaľničná križovatka Triblavina Koniec úseku: cesta III/1059, spájajúca obec Chorvátsky Grob s časťou Čierna Voda Výstavbu tohto prepojenia si vyžiadala dopravná situácia v území. V posledných desiatich rokoch sa prudko rozvíja urbanizácia územia v oblasti obcí Malokarpatska, čo má za následok zvýšenie dopravnej záťaže na existujúcej cestnej sieti. PRÍNOS PROJEKTU Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu v území, najmä pre obce Chorvátsky a Slovenský Grob. Novovybudovaný úsek cesty aj s pokračovaním ďalších etáp bude slúžiť pr... viac

Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj má od 21. 6. 2021 schválený nový plán dopravnej obslužnosti. Každá obec (mesto) je pod hrozbou pokuty od 500 do 10 000 eur povinná v zmysle § 20 ods. 4 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave vypracovať plán dopravnej obslužnosti.  V Slovenskej republike bola všeobecná právna úprava doplnená vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 5/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy a obsahuje aj štandardy dopravnej obslužnosti. Rámcový obsah plánu dopravnej obslužnosti stanovuje zákon NR SR č. 56/2012 Z.... viac

Žilinský kraj sa intenzívne pripravuje na spustenie 1. fázy integrovaného dopravného systému

JEDNOU ZO ZÁKLADNÝCH kompetencií samosprávneho kraja je oblasť verejnej osobnej dopravy.  Bezproblémová a plynulá doprava v kraji je základom pre zdravý hospodársky rast a pružnejšie reakcie na zmeny v ekonomike, ale aj plnohodnotný život obyvateľov kraja. Cieľom ŽSK je zmiernenie zlej dopravnej situácie, redukcia dopravných kongescií, a to aj podporou efektívnej verejnej osobnej dopravy a jej väčším využívaním obyvateľmi kraja. ŽSK v spolupráci s krajským mestom Žilina založili Integrovanú dopravu Žilinského kraja, s. r. o. (IDŽK), prostredníctvom ktorej začali s postupným prepájaním všetkých... viac

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. (BID, a. s.), bola založená dňa 30. júna 2005 ako spoločnosť s ručením obmedzeným s cieľom integrovať dopravné služby na území Bratislavského kraja.  V súlade so zákonom došlo k zmene právnej formy tejto obchodnej spoločnosti na právnu formu akciovej spoločnosti. Podľa spoločenskej zmluvy je jej 65-percentným vlastníkom Bratislavský samosprávny kraj a 35-percentným vlastníkom hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.. Spoločnosť BID, a. s., spolupracuje s dopravcami pôsobiacimi v IDS BK v súlade so zmluvou o podmienkach prepravy a zabezpeč... viac