ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Tribológia

TRIBOTECHNIKA A  DIAGNOSTIKA STROJOV

V tribotechnickej praxi sa často stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú často zo subjektívnych, ale aj objektívnych dôvodov, teda často ide najmä o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechniky a mazacích služieb. Tejto činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej verejnosti, ktorá má byť zameraná na spoľahlivosť strojov a zariadení, a to napriek tomu, že sa pravidelne konajú odborné podujatia, školenia a počet certifikovaných tribotechnikov neustále narastá.  V minulosti platila smernica pre zavádzanie techniky mazania, resp. bol... viac

ŠKOLENIE A VZDELÁVANIE TRIBOLÓGOV A TRIBOTECHNIKOV

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU (SSTT), člen ZSVTS, sa venuje vzdelávaniu ľudí, ktorí majú stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore strojárstvo, chémia, ekológia, stavebníctvo, automobilizmus, ropný a petrochemický priemysel, ale aj ekonómia, biológia, zdravotníctvo atď. Vzdelávanie sa začalo v 70. rokoch minulého storočia, keď naša terajšia SSTT bola začlenená do ČSVTS. V tejto činnosti nepretržite pokračuje, iba sa zmenili niektoré formy a vylepšovala sa úroveň a zameranie školení. Vzdelávanie prebiehalo formou školenia – kurzov, ktorých dĺžka sa menila podľa... viac

Aplikácia hydraulických olejov a kvapalín v stavebných strojoch a mechanizmech

V súčasnosti patria hydraulické oleje a kvapaliny medzi mazivá, ktoré sa vo veľkom množstve používajú v rôznych prevodových systémoch, mobilných a stacionárnych strojoch a agregátoch, ktoré sa používajú v stavebníctve, ako sú stavebné stroje a mechanizmy, bagre, žeriavy, nákladné automobily a pod. Možno konštatovať, že niet oblasti v ľudskej činnosti a v národnom hospodárstve, kde by sa neaplikovali hydraulické oleje a kvapaliny. Hydraulika alebo hydraulický pohon je systém založený na tlakovej energii a fyzikálnej nestlačiteľnosti kvapaliny. Tento pohon patrí medzi najvýkonnejšie a najp... viac

Kontroly stavu mazív v prevádzke

V tribotechnickej praxi sa stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú zo subjektívnych, ale aj objektívnych dôvodov, teda často ide o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechniky, mazacích služieb, ale aj z nesprávnych postupov a spôsobov kontroly stavu mazív v prevádzke. Tejto činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej verejnosti, ktorá má byť zameraná hlavne na zabezpečenie spoľahlivosti strojov a zariadení. Tento stav vyplýva možno aj z toho, že ide o odbornú činnosť, ktorá si vyžaduje okrem teoretických poznatkov určitú profesi... viac

ČISTOTA MAZACÍCH OLEJOV

Mazivo patrí medzi rozhodujúce konštrukčné prvky každého stroja a zariadenia. Čistota mazacích olejov, mazív je dôležitá na zabezpečenie spoľahlivosti hydraulických systémov a tiež pre dlhú životnosť jednotlivých trecích komponentov, ako aj v ďalších mazacích systémoch strojov a zariadení. Táto požiadavka platí napr. aj pre stavebné stroje, mechanizmy a zariadenia, ktoré pracujú v náročných prevádzkových podmienkach, ako je vlhké a prašné pracovné prostredie. Nečistoty v mazacích systémoch  Podľa prevádzkových skúseností a údajov z technickej literatúry možno povedať, že viac ako 80 % porú... viac

NOVÉ DRUHY MOTOROVÝCH OLEJOV

V motoristickej praxi pri výbere automobilových motorových olejov platia medzinárodné klasifikačné hodnotenia, sústavy, podľa ktorých môžeme charakterizovať každý druh automobilového motorového a prevodového oleja. Pozornosť budeme venovať automobilovým motorovým olejom. Ide o viskozitnú klasifikáciu SAE (Society of Automotive Enginners), SAE J 300. Výkonovú charakteristiku opisujú najmä klasifikácie, asociácie európskych konštruktérov automobilov ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles) a americká (USA) klasifikácia API (American Petroleum Institute). Občas sa môžeme stret... viac

Výroba a aplikácia brzdových kvapalín

Brzdy vo všeobecnosti patria medzi veľmi dôležité časti automobilov, mobilných agregátov a rôznych technických a hydraulických zariadení, používaných v technickej praxi.Zle fungujúce brzdy napr. v automobile sú často príčinou havárií s fatálnymi následkami. Príčin zlyhania bŕzd je veľa a možno ich zhrnúť do niekoľkých bodov: zlý technicky stav bŕzd samotných a ich funkčných častí, ako sú opotrebované čeľuste v bubnových brzdách a brzdového obloženia (doštičiek) v kotúčových brzdách, poškodenie brzdového systému vplyvom korózie, použitie nekvalitnej brzdovej kvapaliny s vysokým obsahom vody a n... viac

PRIEMYSELNÉ MAZIVÁ A ICH VLASTNOSTI

Priemyselné mazivá čo do počtu druhov a najmä spotreby tvoria podľa dostupných informácií 49 % celkovej spotreby mazív v sortimente mazacích prostriedkov. Z hľadiska samotnej aplikácie a použitia v praxi si vyžadujú väčšiu pozornosť ako automobilové mazivá. Ide o záležitosti súvisiace s ich správnym výberom pre dané prevádzkové podmienky, ktoré sú často veľmi špecifické a vyžadujú si teoretické a praktické skúsenosti. Z toho dôvodu je dôležité poznať ich chemické a fyzikálne vlastnosti a venovať im potrebnú pozornosť pri manipulácii s nimi a ich skladovaní, aby sa zabezpečila ich kvalita s cie... viac

MAZIVÁ A PALIVÁ PRE MODERNÉ AUTOMOBILY

Tribológia a tribotechnika má stále miesto v odbornej oblasti starostlivosti o stroje a zariadenia a prispieva k ich spoľahlivosti v prevádzke. Táto odborná činnosť má svoju históriu aj na Slovensku. Tribológii a  tribotechnike v Slovenskej republike  venuje pozornosť okrem iných najmä  Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT) pri   Zväze slovenských vedecko technických spoločnosti (ZSVTS).  Pre  vedeckú,  odbornú a spotrebiteľskú verejnosť vyplývajú vzhľadom na to  úlohy, ktoré súvisia s týmto novým vedným odborom.Počas 25. ročníka AUTOSALÓNA v Bratislave sa konala odborná k... viac