ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Tribológia

POSTUPY A KONTROLA DEGRADÁCIE MAZACÍCH OLEJOV

Mazací olej je často vystavený nepredvídaným prevádzkovým podmienkam, ktoré majú  podstatný vplyv na jeho životnosť. Pre jeho kontrolu vzhľadom na to platia tri všeobecné kritériá, ktoré určujú dôvod na výmenu mazacieho oleja. Ide o degradáciu základového oleja, úbytok prísad a nečistoty v mazacom oleji. Pozornosť bude zameraná najmä na hydraulické a turbínové oleje, ale aj na ďalšie mazacie oleje. Výrobcovia mazacích olejov v súčasnosti používajú základové oleje skupiny II. a III. podľa API a vhodnú kombináciu prísad. Tieto oleje majú omnoho lepšiu oxidačnú stabilitu pri ich hodnotení p... viac

MOTORISTI, PRIPRAVTE SA NA NOVÉ OZNAČOVANIE POHONNÝCH LÁTOK NA PUMPÁCH

Od 12. októbra 2018 platí na čerpacích staniciach pohonných látok v celej EÚ, teda aj u nás, nové označovanie benzínu, motorovej nafty a plynných palív. Nové označenie pohonných látok musí byť zreteľne vyznačené novými symbolmi na všetkých stojanoch, na čerpacích pištoliach na čerpanie uvedených motorových palív. Na stojanoch čerpacích staníc môže ešte ostať doterajšie označovanie pohonných látok, aby vodiči nemali problémy s identifikáciou nových symbolov. Okrem toho musia mať nové automobily vyrobené a predávané po 11. októbri 2018 tieto nové symboly na štítkoch s identifikáciou paliva na vi... viac

NOVÉ FORMULÁCIE PRIEMYSELNÝCH MAZÍV

Priemyselné mazivá predstavujú široký sortiment, a to čo do počtu jednotlivých druhov a tiež samotnej spotreby. Pri výbere a hodnotení priemyselných mazacích olejov, mazív sa používajú platné normy, metódy a postupy, teda štandardné skúšky. Ide o normy STN,  skúšky podľa ASTM (American Society of Testing and Materials), resp. normy DIN a iné. Uvedené skúšky pri výbere a hodnotení mazív používajú najmä tieto tri organizácie, spoločnosti : Výrobcovia prísad a mazív pri výrobe, formulácii  nových výrobkov Výrobcovia strojov a zariadení na stanovenie základných tribologických požiadaviek, vl... viac

TRIBOTECHNIKA A  DIAGNOSTIKA STROJOV

V tribotechnickej praxi sa často stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú často zo subjektívnych, ale aj objektívnych dôvodov, teda často ide najmä o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechniky a mazacích služieb. Tejto činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej verejnosti, ktorá má byť zameraná na spoľahlivosť strojov a zariadení, a to napriek tomu, že sa pravidelne konajú odborné podujatia, školenia a počet certifikovaných tribotechnikov neustále narastá.  V minulosti platila smernica pre zavádzanie techniky mazania, resp. bol... viac

ŠKOLENIE A VZDELÁVANIE TRIBOLÓGOV A TRIBOTECHNIKOV

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU (SSTT), člen ZSVTS, sa venuje vzdelávaniu ľudí, ktorí majú stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore strojárstvo, chémia, ekológia, stavebníctvo, automobilizmus, ropný a petrochemický priemysel, ale aj ekonómia, biológia, zdravotníctvo atď. Vzdelávanie sa začalo v 70. rokoch minulého storočia, keď naša terajšia SSTT bola začlenená do ČSVTS. V tejto činnosti nepretržite pokračuje, iba sa zmenili niektoré formy a vylepšovala sa úroveň a zameranie školení. Vzdelávanie prebiehalo formou školenia – kurzov, ktorých dĺžka sa menila podľa... viac

Aplikácia hydraulických olejov a kvapalín v stavebných strojoch a mechanizmech

V súčasnosti patria hydraulické oleje a kvapaliny medzi mazivá, ktoré sa vo veľkom množstve používajú v rôznych prevodových systémoch, mobilných a stacionárnych strojoch a agregátoch, ktoré sa používajú v stavebníctve, ako sú stavebné stroje a mechanizmy, bagre, žeriavy, nákladné automobily a pod. Možno konštatovať, že niet oblasti v ľudskej činnosti a v národnom hospodárstve, kde by sa neaplikovali hydraulické oleje a kvapaliny. Hydraulika alebo hydraulický pohon je systém založený na tlakovej energii a fyzikálnej nestlačiteľnosti kvapaliny. Tento pohon patrí medzi najvýkonnejšie a najp... viac

Kontroly stavu mazív v prevádzke

V tribotechnickej praxi sa stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú zo subjektívnych, ale aj objektívnych dôvodov, teda často ide o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechniky, mazacích služieb, ale aj z nesprávnych postupov a spôsobov kontroly stavu mazív v prevádzke. Tejto činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej verejnosti, ktorá má byť zameraná hlavne na zabezpečenie spoľahlivosti strojov a zariadení. Tento stav vyplýva možno aj z toho, že ide o odbornú činnosť, ktorá si vyžaduje okrem teoretických poznatkov určitú profesi... viac

ČISTOTA MAZACÍCH OLEJOV

Mazivo patrí medzi rozhodujúce konštrukčné prvky každého stroja a zariadenia. Čistota mazacích olejov, mazív je dôležitá na zabezpečenie spoľahlivosti hydraulických systémov a tiež pre dlhú životnosť jednotlivých trecích komponentov, ako aj v ďalších mazacích systémoch strojov a zariadení. Táto požiadavka platí napr. aj pre stavebné stroje, mechanizmy a zariadenia, ktoré pracujú v náročných prevádzkových podmienkach, ako je vlhké a prašné pracovné prostredie. Nečistoty v mazacích systémoch  Podľa prevádzkových skúseností a údajov z technickej literatúry možno povedať, že viac ako 80 % porú... viac

NOVÉ DRUHY MOTOROVÝCH OLEJOV

V motoristickej praxi pri výbere automobilových motorových olejov platia medzinárodné klasifikačné hodnotenia, sústavy, podľa ktorých môžeme charakterizovať každý druh automobilového motorového a prevodového oleja. Pozornosť budeme venovať automobilovým motorovým olejom. Ide o viskozitnú klasifikáciu SAE (Society of Automotive Enginners), SAE J 300. Výkonovú charakteristiku opisujú najmä klasifikácie, asociácie európskych konštruktérov automobilov ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles) a americká (USA) klasifikácia API (American Petroleum Institute). Občas sa môžeme stret... viac

Výroba a aplikácia brzdových kvapalín

Brzdy vo všeobecnosti patria medzi veľmi dôležité časti automobilov, mobilných agregátov a rôznych technických a hydraulických zariadení, používaných v technickej praxi.Zle fungujúce brzdy napr. v automobile sú často príčinou havárií s fatálnymi následkami. Príčin zlyhania bŕzd je veľa a možno ich zhrnúť do niekoľkých bodov: zlý technicky stav bŕzd samotných a ich funkčných častí, ako sú opotrebované čeľuste v bubnových brzdách a brzdového obloženia (doštičiek) v kotúčových brzdách, poškodenie brzdového systému vplyvom korózie, použitie nekvalitnej brzdovej kvapaliny s vysokým obsahom vody a n... viac