Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Univerzity

OPATRENIA NA OBMEDZENIE VZNIKU SKORÝCH TRHLíN V ZÁKLADOVÝCH DOSKÁCH

Navrhovanie betónových stavieb je zamerané na účinky priameho zaťaženia. V masívnych betónových konštrukciách a pri použití nových technológií (vodonepriepustné betónové konštrukcie – biele vane, integrované mosty a pod.) narastá potreba uvažovať aj o účinkoch nepriameho zaťaženia. Vzhľadom na význam deliacich trhlín na používateľnosť a trvanlivosť betónových konštrukcií sa v príspevku analyzujú opatrenia na obmedzenie vzniku deliacich trhlín z teplotných účinkov . V masívnom betóne približne iba dvadsať percent trhlín vyvolajú účinky priameho zaťaženia, zvyšok vzniká v dôsledku vynútených nap... viac

Modulárna koncepcia terénneho vozíka určeného pre hendikepované osoby

V súčasnosti sa kladie aj v súvislosti s riešením vývojových a inovačných projektov dôraz na zlepšenie životného štandardu hendikepovaných osôb, ktoré sa každodenne stretávajú s prekážkami či už v mestských podmienkach (obrubníky, schody…), alebo pri rekreačných činnostiach (turistika, rybolov, kultúrne podujatia...). Veľmi často sú hendikepované osoby odkázané na pomoc druhých osôb. Osoby s telesným postihnutím sa podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím majú podporovať a majú sa presadzovať ich práva. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť ich podporu pri vlastných rozhodnut... viac

Hybridné rýpadlá

V súčasnosti sa v praxi postupne čoraz viac uplatňujú hybridné rýpadlá, hnané viacerými druhmi pohonov. Táto „hybridizácia“ je v dopravnej technike pozorovateľný trend, či už ide o automobily alebo mobilné pracovné stroje, rýpadlá nevynímajúc. Hybridné rýpadlá sú konštrukčne riešené tak, že umožňujú rekuperovať energiu pracovného cyklu mobilného pracovného stroja, dočasne ju uchovať v akumulátore energie a neskôr ju opätovne využiť v pracovnom procese stroja. To všetko sa deje s cieľom znížiť enormnú energetickú náročnosť ich práce. Hybridné rýpadlá tak ponúkajú popri nižšom ekologickom dosahu... viac

Možnosti využívania lesníckych lanoviek pri sústreďovaní dreva

Vo všetkých sférach vo svete, v strojárstve, stavebníctve, lesníctve a poľnohospodárstve, sa čoraz viac zavádzajú mechanizačné a automatizačné prvky. Ich aplikáciou sa dosahuje vyšší stupeň mechanizácie, znižovanie ekonomických nákladov, vyššia presnosť prác a znižovanie potreby ľudskej sily. Na druhej strane je však stále výhodné, a to hlavne pri prácach v teréne, zachovať určité percento ľudskej činnosti. Možno teda konštatovať, že mechanizácia predstavuje takú etapu rozvoja výroby, ktorá je charakterizovaná zavádzaním strojovej techniky, mechanizmov a čiastočne automatizačných prvkov s jedi... viac

Finále 9. ročníka Strojárskej olympiády a Deň otvorených dverí na Strojníckej fakulte STU

Dňa 11. 2. 2016 vyvrcholila vedomostná súťaž Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti v súťažných oblastiach (matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie), získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave ako inšpiráciu pre výber vhodnej fakulty, prípadne zaujímavého študijného programu. Akcia bola vyvrcholením akt... viac

Nedeštruktívne metódy overovania kvality zemných konštrukcií

Technický stav mnohých existujúcich stavieb, najmä líniových, nezodpovedá dnešným požiadavkám z hľadiska prevádzkovej výkonnosti. Príčiny tohto stavu sú rôzne: preťaženie konštrukcie, nesprávne zvolený konštrukčný prvok atď. V mnohých prípadoch sú tieto príčiny spojené s podložím stavieb – s jeho únosnosťou, nesprávne navrhnutým modulom pružnosti podložia, nesprávne a nedostatočne vykonanou kontrolou kvality zemnej konštrukcie počas jej výstavby. V súčasnosti existuje množstvo metód na získavanie údajov o únosnosti zemných konštrukcií, ktoré vychádzajú z rôznych teoretických prístupov. Mnohé z... viac

Motorové píly, konštrukcia, údržba a použitie

Motorovú pílu laická verejnosť väčšinou označuje ako stroj. Podľa iných je to nástroj, ktorý napomáha človeku vykonať pracovnú činnosť. Toto označenie je však nesprávne pre nutnosť aktívnej účasti človeka pri práci. Stroj je účelové zoskupenie pevne spolu spojených alebo vzájomne sa pohybujúcich súčiastok, ktoré menia privádzanú alebo akumulovanú energiu na požadovaný účinok a tým nahradzujú, uľahčujú a spresňujú ľudskú prácu. Stroj je pracovný prostriedok vhodný na vykonanie určitej práce spojenej s procesom výroby, dopravy alebo s procesom premeny energie. Nástroj je účelne upravený predmet... viac

AKCELEROVANÉ TESTOVANIE VOZOVIEK: TESTER VOZOVKY typ 105-03-01

Článok opisuje zariadenie využiteľné v rámci cestného hospodárstva na hodnotenie prevádzkovej výkonnosti vozovky, overovanie dimenzačných metodík a metodík na návrh zosilnenia vozovky. Je možné využiť ho na overovanie funkčnosti vystužovacích prvkov určených na zabudovanie do vozovky a na hodnotenie konštrukčných vrstiev vozovky budovaných z nových druhov materiálov. Je tiež využiteľné na skúmanie interakcie vozovky a vozidla na styku vozovky a pneumatiky. 1. Úvod   Model prevádzkovej spôsobilosti vozoviek je neoddeliteľnou súčasťou systémov hospodárenia s vozovkami. Na základe vstupných param... viac