Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

Atlas Copco – dostupná a spoľahlivá energia

Ako správne vybrať zdroj elektrickej energie? Na čo si dať pri výbere pozor? Na tieto a iné otázky sa pokúsime nájsť odpovede v nasledujúcom článku.  Na európskom trhu sa vyskytuje veľké množstvo výrobcov a dovozcov pestrej škály elektrocentrál určených pre rozličné aplikácie. Základné triedenie býva spravidla podľa ich výkonu a očakávaného spôsobu využitia. Prvotné rozdelenie týchto elektrocentrál môže byť na tzv. stacionárne (približne 85 % slovenského trhu) a tzv. mobilné (približne 15 % slovenského trhu). Triedu mobility popisuje norma ISO 8528-1: 1993, podľa ktorej výrobca uvádza, či ide... viac

Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj má od 21. 6. 2021 schválený nový plán dopravnej obslužnosti. Každá obec (mesto) je pod hrozbou pokuty od 500 do 10 000 eur povinná v zmysle § 20 ods. 4 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave vypracovať plán dopravnej obslužnosti.  V Slovenskej republike bola všeobecná právna úprava doplnená vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 5/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy a obsahuje aj štandardy dopravnej obslužnosti. Rámcový obsah plánu dopravnej obslužnosti stanovuje zákon NR SR č. 56/2012 Z.... viac

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA Žilinského samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj dal vypracovať v súlade s Metodickým usmernením Riadiaceho orgánu pre IROP č. 2 plány udržateľnej mobility Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja (SURDM ŽSK). Stratégia bude slúžiť ako podklad na čerpanie finančných prostriedkov európskych investičných a štrukturálnych fondov aj ako podklad na spracovanie ďalších štúdií, územných plánov a iných strategických materiálov.  SURDM spracovalo konzorcium riešiteľov pod vedením Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebnej fakulty. Ďalšími riešiteľmi boli Fakulta prevádzky a ekonomiky dop... viac

MB Crusher - AK CHÝBAJÚ, VYTVORIA SA

Nedostatok primárnych surovín a prudký nárast cien? Riešenie je v odpade. Problém sa týka všetkých, od výrobcov až po konečných zákazníkov: dodávateľský reťazec má problémy. Planetárna kríza v dôsledku ťažkostí dopytu surovín za krátky čas zasiahla všetky odetvia, predovšetkým mechaniku a stavebníctvo, a zdá sa, že sa neskončí tak rýchlo. Každý mesiac ceny stúpajú a stávajú sa neúnosnými pre spoločnosti, ktoré ťažko dodržiavajú dodacie lehoty pre objednávky. Práca je, ale nie je isté, kedy sa dokončí. Pri verejných a súkromných prácach hrozí zastavenie staveniska a sťaženie obnovy. „Prvá vec,... viac

Priepustný betón

Moderné urbanizované prostredie je v čoraz väčšej miere pokrývané konštrukciami nepriepustnými pre vodu. Rýchly odvod zrážok zapríčiňuje zhoršenie kvality vody vo vodných tokoch, eróziu pôdy, materiálne škody v prípade vyliatia vodných tokov, nedostatok vlhkosti v krajine, prehrievanie krajiny a rôzne ďalšie negatívne javy pre životné prostredie, ale aj pre človeka.  Spomínané javy je možné zmierniť alebo eliminovať vodozádržnými opatreniami v urbanizovanej, ale aj prirodzenej krajine. Jedným z nástrojov na zadržiavanie zrážkovej vody v mieste jej dopadu je použitie priepustných spevnených plô... viac

Žilinský kraj sa intenzívne pripravuje na spustenie 1. fázy integrovaného dopravného systému

JEDNOU ZO ZÁKLADNÝCH kompetencií samosprávneho kraja je oblasť verejnej osobnej dopravy.  Bezproblémová a plynulá doprava v kraji je základom pre zdravý hospodársky rast a pružnejšie reakcie na zmeny v ekonomike, ale aj plnohodnotný život obyvateľov kraja. Cieľom ŽSK je zmiernenie zlej dopravnej situácie, redukcia dopravných kongescií, a to aj podporou efektívnej verejnej osobnej dopravy a jej väčším využívaním obyvateľmi kraja. ŽSK v spolupráci s krajským mestom Žilina založili Integrovanú dopravu Žilinského kraja, s. r. o. (IDŽK), prostredníctvom ktorej začali s postupným prepájaním všetkých... viac

VEACOM – aukcie vozidiel a stavebnej techniky

Spoločnosť VEACOM uviedla na trh nový systém online aukcií na predaj a nákup použitej stavebnej, komunálnej a ďalšej techniky. Výhody tejto formy predaja a prínosov vylepšeného systému dražieb nám priblížil konateľ spoločnosti Ing. Jan Havel, MBA. Mohli by ste stručne opísať hlavné výhody vašej online aukcie?           Základnou výhodou je vyššia predajná cena, transparentnosť a kompletné zaistenie celého predajného procesu pre klienta. Používame prepracovaný aktívny marketing, keď pred každou aukciou aktívne oslovujeme tisíce dražiteľov z celej Európy a techniku za... viac

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. (BID, a. s.), bola založená dňa 30. júna 2005 ako spoločnosť s ručením obmedzeným s cieľom integrovať dopravné služby na území Bratislavského kraja.  V súlade so zákonom došlo k zmene právnej formy tejto obchodnej spoločnosti na právnu formu akciovej spoločnosti. Podľa spoločenskej zmluvy je jej 65-percentným vlastníkom Bratislavský samosprávny kraj a 35-percentným vlastníkom hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.. Spoločnosť BID, a. s., spolupracuje s dopravcami pôsobiacimi v IDS BK v súlade so zmluvou o podmienkach prepravy a zabezpeč... viac

Integrácia cestujúcich prispieva k nárastu cestujúcich

Predsedníčka Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy ( SAOVD ) a generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej  dopravy, a.s., Ing. Zuzana Horčíková, predstavuje čitateľom náročnosť procesu a úlohy organizácie dopravy od jej počiatku vývoja a zavedenia integrovanej dopravy na Slovensku. Zuzana Horčíková vyštudovala Vysokú školu ekonomickú (dnes Ekonomická univerzita). Pred príchodom do Bratislavskej integrovanej dopravy, a. s., pracovala od roku 1992 v Dopravnom podniku Bratislava, a. s., na pozícii vedúcej odboru tarifných služieb. V roku 2012 nastúpila do riadiacej funkcie  Br... viac

VNÍMAME POTREBY stavebných a projekčných firiem, východiskom je metodika transparentnej priorizácie a harmonogram investičných projektov

Aktuálne zámery v cestnom staviteľstve a riešenie najrezonovanejších tém v oblasti cestnej dopravy a stavebníctva nám v rozhovore priblížil generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Peter Varga, MBA, Msc. Peter Varga, MBA, Msc., aktuálne pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Vyštudoval MBA a MSc programy na Nottingham Trent University. Má 15-ročnú skúsenosť z podnikového sveta a verejného sektora. Prešiel viacerými riadiacimi funkciami v spoločnostiach ako Národná diaľničná s... viac