ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

STROJÁRSKA OLYMPIÁDA

Strojnícka fakulta STU v Bratislave v mesiacoch december 2017 – február 2018 organizovala už jedenásty ročník Strojárskej olympiády, štvrtý ročník Grand Prix a ďalšie akcie podporujúce základnú ideu podujatia Študuj strojarinu.  Projekt Strojárska olympiáda vznikol s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami.Súťaže sú určené všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť, overiť si svoje vedomosti, získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave ako inšpiráciu... viac

MÚRY – OBJEKTY NA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

Všeobecne Na trase cestnej komunikácie sa okrem iných objektov vyskytnú múry.Navrhujú sa všade tam, kde sa nemôže vybudovať zemné teleso s klasickými sklonmi svahov vo výkope, v násype, ale aj v prípade odrezov. Realizujú sa v miestach, kde je nutné obmedziť šírku zemného telesa pre zložité terénne alebo geologické podmienky. Sú to zabezpečovacie objekty, silové konštrukcie zachytávajúce zaťaženia od horninového masívu pozemné konštrukcie. Sú to stabilizujúce konštrukcie zachytávajúce účinky zosuvov, terénnych poklesov, kinematicky porušených zemných blokov.  Stabilitnýúčinok týchto konštrukci... viac

Zlepšovanie zemín

Technológia úpravy zemín v podloží nielen vozoviek je jednou z metód na zvýšenie únosnosti, pevnosti a odolnosti zemín proti zvýšenej vlhkosti a mrazu. Úpravu zemín delíme podľa použitia stavebnej mechanizácie na povrchovú a hĺbkovú a podľa pridania typu spojiva na mechanickú a chemickú. O aplikácii hĺbkovej úpravy zemín sa uvažuje skôr pre zlepšenie podložia zemných telies, ako sú násypy a svahy zárezov atď. Povrchová úprava zemín je plne využiteľná pri úprave podložia pod násypom i v záreze, pri budovaní násypu postupným upravovaním po vrstvách, zemnej pláne pod vozovkou, podlahou, železničn... viac

Dvojokruhové regulačné čerpadlo A30VG

Dvojokruhové axiálne piestové čerpadlo s funkciou uzávierky diferenciálu Kompatibilita s mobilnou elektronikou BODAS Široký rozsah aplikačných možností Najnižšie inštalačné priestorové požiadavky  Krátky čas na vývoj a jednoduché prispôsobenie pohonov pre rôzne aplikácie sú dôležitou požiadavkou výrobcov mobilných strojov. Nevyhnutné je aj ďalšie zvýšenie účinnosti hydrostatických pohonov kombináciou hydrauliky a elektroniky. Čerpadlo A30VG spĺňa tieto požiadavky prostredníctvom kompatibility s celým rozsahom produktov mobilnej elektroniky BODAS spolu  s osvedčeným štandardn... viac

Pripomienky a návrhy na riešenie prípravy obslúh stavebných strojov a zariadení

(zákon č. 124/2006 Z. z. a vyhl. MPSVR č. 356/2007 Z. z.) Stavebné stroje a zariadenia (ďalej SSaZ) tvoria neodmysliteľnú súčasť technických prostriedkov, ktoré sa výrazným spôsobom podieľajú na tvorbe HDP SR. Ide o veľké množstvo strojných základných prostriedkov rôznych druhov a konštrukcií s rôznou, často veľkou nadobúdacou hodnotou. Z uvedenej charakteristiky jednoznačne vyplývajú vysoké nároky na odbornú spôsobilosť obsluhy SSaZ (strojníkov) s ohľadom na bezpečnú, spoľahlivú a hospodárnu prevádzku týchto prostriedkov. I. Stručná história prípravy obsluhy SSaZ Z dôvodu mo... viac

NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK, 2018

7. – 9. február 2018, Podbanské, SR Spočiatku to vyzeralo, že zima opäť raz skomplikuje účastníkom konferencie cestu do Tatier, ale nakoniec to vzdala, a tak všetci bezpečne prišli. A že ich bolo! Úroveň odbornej konferencie sa nedá merať počtom účastníkov, no aj tak vyše 200 účastníkov je naozaj skvelý úspech. Krásne, ale nie podstatné. Oveľa dôležitejšia bola excelentná úroveň odborných prednášok! Prenášajúci zvládli svoju úlohu lídrov v odbore na výbornú. Bolo zrejmé, že venovali príprave svojich prezentácií veľa svojho vzácneho času! Zvoliť správnu tému a zostaviť program, ktorý osloví odb... viac

Nesprávne používanie technických výrazov a názvoslovia

Technici v hovorovej reči a v technickej praxi mnohokrát používajú nesprávne technické výrazy a názvoslovie. Niektoré výrazy nie sú v rozpore so spisovnou slovenčinou, ale skôr by sa mali používať v literárnej komunikácii ako v technickej komunikácií. Technici – strojníci by sa mali vyjadrovať správne a používať technické výrazy, ktoré sú v súlade so Slovenskými technickými normami (STN). V úvode každá technická norma uvádza názvoslovia, správne technické výrazy a pojmy, ktoré by sme mali rešpektovať a správne ich vedieť používať. Preto spomeniem len niektoré, ktorými sa najčastejšie stretávam... viac

EDITORIAL 6 2017 MSaM ( november – december)

Riaditelia stavebných spoločností predpokladajú aspoň na najbližšie dva roky pozitívny vývoj v stavebníctve. Ich predikcie na rok 2018 poukazujú na priaznivejšiu situáciu v segmente inžinierskeho staviteľstva, najmä v oblasti stagnujúcich diaľničných projektov, keď firmy budú môcť konečne naplno uplatniť svoj potenciál.  Na druhej strane sa očakáva situácia, že nejedna spoločnosť nebude schopná pružne reagovať na rastúci dopyt po stavebných prácach v dôsledku nedostatku kvalifikovaných pracovných síl. Zároveň spoločnosti poukazujú na zvyšujúci sa nárast cien stavebných materiálov v roku 2018,... viac

Nové zastúpenie Hitachi

Za udalosť jesene na slovenskom trhu so stavebnými strojmi môžeme určite označiť získanie výhradního zastúpenia renomovaného japonského výrobcu stavebnej techniky Hitachi spoločnosťou MANNET. Samozrejme, v tejto oblasti MANNET nie je žiadny neznámy pojem, pretože spoločnosť si svoj kredit vybudovala hlavne ako zástupca najväčšieho výrobcu teleskopických manipulátorov Manitou, kvalitou ponúkaných služieb a perfektným servisom. MANNET ponúka aj šmykom riadené a kompaktné kĺbové nakladače Gehl a patrí k najväčším predajcom traktorov Zetor na Slovensku. Je určite logickým krokom, že japonský výrob... viac

Milwaukee® predstavuje škálu výkonných kladív na rozbíjanie s nízkou vibráciou

Nástroj Milwaukee pokračuje v rozširovaní svojej škály výrobkov uvedením nového radu výkonných kladív s nízkou hmotnosťou a vibráciami. Nové kladivo K 2500 HAMMER DELIVERS 64 J BLOW ENERGY (EPTA) je určené na najnáročnejšie demolačné aplikácie, pričom udržiava vibrácie na nízkej úrovni 4,9 m/s2.  Táto hodnota vibrácií je jedna z najmenších meraných v triede hmotnosti 25 kg, čo umožňuje používateľovi pracovať viac ako 8 hodín denne. Nové kladivá na rozbíjanie sú ideálne pre širokú škálu aplikácií, ako je demolácia ciest a chodníkov, rezanie asfaltu, rozbíjanie zákopov, kopanie cez hlinu... viac