Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

Inovatívne postupy a technológie v lesnom hospodárstve

Sektor lesného hospodárstva ako jeden z prvých začal využívať technické a technologické postupy, ktoré zodpovedali prírode blízkemu hospodáreniu s využívaním princípov zeleného rastu. Vyplývalo to z toho, že zásady trvalo udržateľného hospodárenia sa v lesných podnikoch začali presadzovať už za čias Márie Terézie a Jozefa II., ktorí si uvedomovali, aké je dôležité zachovať lesy pre budúce pokolenia. V súčasnosti je verejnosť ovplyvnená dôsledkami klimatickej zmeny, ktorá má významný vplyv na lesné ekosystémy a spôsobuje zmeny v štruktúre druhového zastúpenia drevín a v stabilite lesných ekosys... viac

Unikátna virtuálna učebnica - Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Strojnícka fakulta STU pracuje na mutlimediálnej učebnici, ktorá je určená ako podklad pre vzdelávanie študentov v predmetoch Rezné nástroje a prípravky, Technológia obrábania a predmetu Výrobné stroje a zariadenia. Jedná sa skutočne o unikát na Slovensku.  Bude niesť názov Obrábanie s podtitulom Konštrukcia strojov, nástrojov a prípravkov. Učebnica sa aktuálne nachádza vo finálnej fáze príprav a pracuje na nej kolektív autorov pod vedením dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave profesora Ľubomíra Šooša.   Vysokoškolská učebnica digitálne dvojča v digitálnej aplikácii STU RoReta. V aplikác... viac

Univerzita, ktorá učí žiť environmentálne zodpovedne! TU Zvolen

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí. V oblasti výskumu napĺňa svoje poslanie riešením výskumných projektov a programov národného a medzinárodného charakteru... viac

Využitie výsledkov doktorandských dizertačných prác na inovácie

Univerzitné vzdelávanie V súčasnosti poskytujú školské vzdelávanie v oblasti dopravného staviteľstva univerzity (vo formálnom vzdelávaní) v študijných programoch akreditovaných Akreditačnou komisiou podľa vysokoškolského zákona (č. 131/2002) a nadväzujúcich predpisov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania (bakalárske – Bc., inžinierske – Ing. a doktorandské – PhD.) v dennej a externej forme na troch fakultách v súlade s vysokoškolským zákonom. Úspešným absolvovaním školského vzdelávania sa získava stupeň vzdelania. Vysokoškolské vzdelávanie na univerzitách v SR sa uskutočňuje v... viac

V stavebníctve vidím obrovský priestor na inovácie a udržateľnosť s cieľom budovania zelenej Európy

Byť stavbárom je poslanie aj zodpovednosť, a pretože stavbári trvale pretvárajú prostredie, mali by ho vedieť aj chrániť. Ako dekan jednej z troch stavebných fakúlt na Slovensku si uvedomujem dôležitosť týchto myšlienok v kontexte súčasnosti. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline so svojou 68-ročnou históriou sa od svojho vzniku orientovala na výchovu odborníkov pre oblasť budovania dopravnej infraštruktúry, to tnamená železničného staviteľstva, cestného staviteľstva a objektov dopravných stavieb, kde môžeme zaradiť mosty a tunely. Fakulta postupne rozšírila ponúkané študijné programy... viac

Plán obnovy SR v železničnej doprave

Investície na realizáciu projektov z fondov EÚ na modernizáciu dopravnej infraštruktúry v železničnej doprave z OP Integrovaná infraštruktúra na Slovensku Vážený pán generálny riaditeľ, môžete nadviazať na náš rozhovor so štátnym tajomníkom Ing. Jaroslavom Kmeťom a bližšie špecifikovať realizáciu stratégie a cieľov projektov v železničnej doprave?  Rozvoj a obnova železničnej infraštruktúry sú potrebné pre udržateľný ekonomický rozvoj slovenskej ekonomiky. Cieľom je stav železničnej infraštruktúry, ktorý umožňuje rýchlu, pravidelnú a bezpečnú prepravu osôb a spoľahlivú prepravu tovarov. Na to... viac

Svetová cestná asociácia – jej úlohy, ciele a prínos pre cestnú infraštruktúru

Svetová cestná asociácia, známa pod skratkou PIARC (Stále združenie svetových cestných kongresov) bola založená v roku 1909 vo Francúzsku v súvislosti s rozvojom automobilizmu, ktorý v tom čase spôsoboval cestným odborníkom nemalé problémy. V súčasnosti PIARC reprezentuje medzinárodné fórum odborníkov, ktoré rieši najdôležitejšie témy vo všetkých oblastiach cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry vo vyspelých i v rozvojových krajinách. Je neziskovou a nepolitickou inštitúciou. Podporuje medzinárodnú spoluprácu, vytvára sieť odborníkov z celého sveta, poskytuje týmto odborníkom spoločné pracov... viac

Bicykel je pre mňa sloboda, Ing. Peter Klučka, národný cyklokoordinátor MDV SR

Je to už takmer 10 rokov, čo sa začalo čoraz častejšie objavovať medzi nami slovo bicykel. Bicyklovanie sa stalo pre mnohých doslova módnou záležitosťou. O bicyklovaní sa rozprávalo, zakladali sa rôzne spolky, združenia, v duchu doby vznikali ako huby po daždi rôzne stratégie, koncepcie, analýzy, akčné plány a podobné materiály s viac-menej hodnotným obsahom, zato s jednotným cieľom – dostať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok na úroveň, ktorá mu právom patrila. Pohyb na dvoch kolesách vždy bol, je a bude hneď po chôdzi tým najprirodzenejším ľudským pohybom. V nedávnej minulosti bol bi... viac

Efektívne zásobovanie komunálnej sféry teplom z rekonštruovaného zdroja kombinovanej výroby elektriny a tepla na báze OZE

Príspevok sa zaoberá rekonštrukciou existujúceho zdroja tepla na báze pevného paliva na zdroj KVET, ktorý efektívne zásobuje teplom mesto s ročnou potrebou okolo 100 GWh. Zdroj KVET je tepláreň s dvoma parnými kotlami a turbogenerátorom. Teplo sa dodáva z nízkotlakového ohrievača obehovej vody do systému CZT a slúži pre potrebu obyvateľstva a občianskej vybavenosti mesta. Otázkou je optimalizácia parametrov vstupnej pary do turbogenerátora z pohľadu optimálnej energetickej, ekonomickej a environmentálnej efektívnosti výroby elektriny a dodávky tepla.   Úvod do problematiky Slovenská energetika... viac

Editoriál - šéfredaktorka, Mgr. Miroslava Kremnická

Milí čitatelia magazínu, určite ste postrehli novinku v tomto roku, a to nejaký rušeň či vozeň v magazíne. Inšpirovala som sa podnetmi od kolegov, odborníkov v doprave, a začala som písať aj o realizácii nových tratí. To je ďalšia z ciest, ktoré nás vedú a spájajú s celým Slovenskom. Témy ako Plán obnovy a odolnosti SR, mobilita, európske poznatky, rady a skúsenosti od autorov odborných článkov spájajú naše príspevky v celom magazíne. V marcovom vydaní magazínu sme upriamili pozornosť na historicky najrozsiahlejšiu rekonštrukciu ozubnicovej železnice, ktorá sa významne dotýka rozvoja tatranské... viac