ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

Dni slovenských cestárov 2018

V dňoch 11. – 12. októbra 2018 sa v Košiciach uskutočnil 23. ročník Dní slovenských cestárov. Podujatie zorganizovala Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Správou ciest Košického samosprávneho kraja a zúčastnilo sa na ňom viac ako 250 účastníkov. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR a predsedu Košického samosprávneho kraja. Na slávnostnom otvorení podujatia sa zúčastnil predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Ladislava Cengeľová, zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy... viac

Enviromanagement 2018

Spoločnosť nevyhnutne potrebuje nájsť efektívne spôsoby nakladania s odpadmi, pomocou ktorých zabezpečí svoj dlhodobo udržateľný rozvoj aj optimálne využívanie surovinových a energetických zdrojov spolu s ochranou životného prostredia a zdravia populácie. O tom bola 9. medzinárodná konferencia Enviromanagement 2018, ktorá sa uskutočnila 11. – 12. októbra na Štrbskom Plese. Konferencia tradične poskytuje priestor na otvorenú odbornú diskusiu a výmenu skúseností z realizácie konkrétnych projektov z oblasti odpadového hospodárstva. Niektoré tohtoročné príspevky sa dotkli aj nového európskeho legi... viac

MOTORISTI, PRIPRAVTE SA NA NOVÉ OZNAČOVANIE POHONNÝCH LÁTOK NA PUMPÁCH

Od 12. októbra 2018 platí na čerpacích staniciach pohonných látok v celej EÚ, teda aj u nás, nové označovanie benzínu, motorovej nafty a plynných palív. Nové označenie pohonných látok musí byť zreteľne vyznačené novými symbolmi na všetkých stojanoch, na čerpacích pištoliach na čerpanie uvedených motorových palív. Na stojanoch čerpacích staníc môže ešte ostať doterajšie označovanie pohonných látok, aby vodiči nemali problémy s identifikáciou nových symbolov. Okrem toho musia mať nové automobily vyrobené a predávané po 11. októbri 2018 tieto nové symboly na štítkoch s identifikáciou paliva na vi... viac

ZAMETACIE VYSÁVAČOVÉ stroje COMAC

Upratovanie komunikácií a plôch v prostredí s vysokou prašnosťou s obmedzením potreby   Firma MTM Tech, s. r. o., a jej autorizovaný zástupca pre oblasť Slovenska uvádzajú na trh vysokoúčinný zametač popredného európskeho výrobcu upratovacej techniky COMAC. Ide o zametacie vysávačové stroje novej generácie CZ 140 T EU6 a HP 6000 EÚ 6. Stroje sú vybavené novou patentovanou technológiou na čistenie komunikácií TwinAction Systém. Táto technológia v sebe kombinuje prvky mechanického a vákuového zametania a prináša vysokú úsporu vody pri vlastnom procese zametania. Rad hydrostaticky poháňaných stro... viac

NOVÝ cestný most cez Dunaj medzi mestami KOMÁRNO A KOMÁROM

Budovaný most cez rieku Dunaj je 601,6 m dlhý, nesymetricky zavesený na jednom priečne naklonenom oceľovom pylóne. Most má päť polí, z ktorých tri sú nad korytom a dva v inundačnom území na slovenskej strane. Hlavné pole má rozpätie 252 m. Výška pylónu nad vozovkou je 94,5 m (celková výška pylónu je 118 m). Vozovka na moste je kategórie C 11,5/80 s chodníkom pre chodcov šírky 1,8 m a s cyklistickým chodníkom šírky 2,5 m. Spodná stavba je železobetónová, štyri piliere a jedna krajná opora sú založené na vŕtaných železobetónových pilótach. Prístupové lávky pre chodcov a cyklistov majú železobetó... viac

CEMDESIGN A INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE V PRIEMYSLE

Priemysel výroby cementu a vápna i ostatné priemyselné odvetvia prešli mnohými významnými zmenami týkajúcimi sa zvyšovania výrobných kapacít, znižovania energetickej spotreby, automatizácie výrobných procesov, ekologizácie a znižovania emisií výrobných prevádzok pri použití najnovších dostupných technológií. Spoločnosť CEMDESIGN, spol. s r. o., sa na uvedených zmenách a modernizácii významným spôsobom podieľa už viac ako 20 rokov a je vaším partnerom pre architektonické, projekčné, inžinierske a dodávateľské služby v investičnej výstavbe. Inovácia a trvale udržateľný rozvoj Intenzívny te... viac

Cement 2018

Odborná konferencia Cement 2018 sa konala v dňoch 3. – 5. 10. 2018 vo Vysokých Tatrách a bola zameraná na inovatívne technológie a nové trendy vo výrobe cementu a vápna. Konferencia sa venovala odborným témam v oblasti inovatívnych priemyselných technológií v praxi, ktoré sa v uplynulom období realizovali a boli súčasťou rozsiahlej modernizácie v priemyselnej výrobe stavebných látok a v iných oblastiach priemyslu, ako aj novým poznatkom z oblasti výskumu a vývoja v dotknutom odbore. V mene spoločnosti CEMDESIGN, spol. s r. o., ďakujeme prednášateľom a účastníkom, ktorí sa zúčastnili na konfere... viac

Olejova hmla a PM 1 - Reálne riziko pre zdravie zamestnancov

Článok sa zaoberá olejovou hmlou v prostrediach, kde dochádza k spracovaniu kovov. Ako vzniká hmla, čo obsahuje, aký je účinok jej vdýchnutia a aký je najúčinnejší spôsob jej zastavenia? Obsahuje úvod k téme suspendované častice a opisuje, ako sú ultrajemné PM1 v súčasnosti dominujúcim typom suspendovaných častíc pri procesoch obrábania. Kvalita ovzdušia v priemysle – najpálčivejšia téma pri kovoobrábaní Verejnosť je dnes viac než kedykoľvek predtým informovaná o význame kvality ovzdušia; respiračné ochorenia, ako napríklad astma, dosahujú takmer epidemické úrovne a celkové znečistenie o... viac

Spoločnosť MaS Rental, s. r. o.

Naša spoločnosť ponúka široké spektrum komplexných služieb a produktov vrátane predaja a prenájmu strojov pre stavebníctvo ako minibagre, bagre, šmykom riadené nakladače, vibračné valce, malú vibračnú techniku a vysokozdvižné  vozíky na manipuláciu s materiálmi. Na výber v segmente rýpadiel poskytujeme ekonomické riešenia s vynikajúcim pomerom cena/kvalita, a to stroje zn. Sunward. Pre náročných zákazníkov ponúkame špičkové stroje značky Takeuchi. Stavebné stroje Takeuchi Značka Takeuchi je založená na myšlienke vyrábať trvanlivé, ľahko ovládateľné a pohodlné stroje, ktoré vás nesklamú ani v n... viac

Výskum oteruvzdornosti a životnosti funkčných častí strojov pre spracovanie drevnej biomasy

Dôležitou aktivitou každého ústavu na Strojníckej fakulte je vedeckovýskumná a projekčná činnosť. Nie je to inak ani na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (ÚSETM). ÚSETM úspešne rieši viacero menších, ale aj veľké výskumné projekty, čoho výsledkom je priame prepojenie výskumu a praxe s pedagogickým procesom, zabezpečenie kontinuálneho odborného rastu pracovného kolektívu a mnohokrát aj modernizácia infraštruktúry pracoviska. Jedným zo zaujímavých projektov, ktoré aktuálne rieši kolektív ÚSETM, je projekt č. APVV-16-0485 „Nástroje na zhutňovanie biomasy od... viac