Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

Odovzdanie úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka do užívania

Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou diaľnice D1 hranica ČR/SR a hranica SR/UR. Tá je súčasťou medzinárodného ťahu E-50 Paríž – Norimberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Košice – Užhorod s pokračovaním cez Ukrajinu a Rumunsko na juh alebo cez Rusko ďalej na východ. Z hľadiska vnútroštátneho významu je súčasťou vnútroštátnej diaľničnej siete, ktorá spolu s vymedzenými ťahmi z vybranej siete bude tvoriť základnú komunikačnú kostru na území SR. Po dobudovaní tohto úseku a úseku Lietavská Lúčka – Višňové sa podstatne zlepšia podmienky v dopravnom uzle Žilina aj... viac

Do ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY poputujú z fondu obnovy stovky miliónov EUR

Aktuálny stav riešení Ministerstva dopravy a výstavby SR aj v oblasti investičnej výstavby nám priblížil osobne štátny tajomník MDV Ing. Jaroslav Kmeť. Hoci pandémia koronavírusu spôsobila nepriaznivú ekonomickú situáciu v národnom hospodárstve, rezort plánuje tento rok viaceré významné investície. Vážený pán štátny tajomník, môžete našim čitateľom priblížiť priority, ktoré ste si stanovili? Na ministerstve sa venujeme prioritám, ktoré sme s ministrom a odborným tímom vybrali podľa jednotlivých dopravných módov v cestnej doprave, v železničnej doprave a v cyklistickej doprave. Stanovili sme si... viac

Perspektívy investičnej výstavby na Slovensku v roku 2021

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS ) je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba. Zväz v záujme plnenia svojich cieľov nadväzuje spoluprácu a komunikáciu so štátnymi inštitúciami, s inými zväzmi a záujmovými združeniami na území Slovenskej republiky aj v zahraničí. Cieľom zväzu je vytvárať vhodné podnikateľské prostredie v oblasti stavebníctva a podporujúce aktivity všetkých subjektov podnikajúcich v tejto oblasti. Porozprávali sme sa s prezidentom ZSPS Pavlom Kováčikom o perspektívach na rok 2021. Prezident ZSPS - Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD.,... viac

Výzvy nás majú motivovať na činy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) má dlhodobú históriu siahajúcu až k vzniku Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, ktorá bola inštitucionalizovaná na vysokoškolskú úroveň v roku 1762, keď uhorská a česká kráľovná Mária Terézia podpísala dekrét o založení. Táto inštitúcia, pýšiaca sa možno najstaršou históriou vo svete vo svojej oblasti, je základom, ku ktorému sa hrdo hlási naša fakulta a naša univerzita. V tomto kontexte je nutné vnímať i našu fakultu, ktorá sebavedomo zastáva významné miesto medzi banskými akadémiami celej Európy. Ako jedna z troch zakladajúcich f... viac

Moderná tvár vysokoškolského štúdia

Žilinská univerzita v Žiline s takmer 70-ročnými skúsenosťami sa profiluje ako moderná univerzita pre generáciu mileniálov. UNIZA je vyhľadávanou vysokoškolskou a vedeckovýskumnou inštitúciou pre kvalitnú výučbu, moderné tvorivé prostredie, špičkové laboratóriá a atraktívne študijné programy. A to nielen v oblasti dopravy a dopravných technológií, ale aj v digitalizácii, AI – umelej inteligencie, ale aj v ďalších oblastiach, ktoré sa uplatňujú pri riadení života v mestách a nachádzajú si miesto v kultúre a medicíne. Študujú tu budúci piloti, experti na dopravné stavby, elektrotechnické riešeni... viac

Slovensko potrebuje novú generáciu strojárov

Dňa 10. 2. 2020 sa uskutočnilo online finále vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť, prezentovať svoje projekty, získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave. Akcia bola vyvrcholením aktivít zameraných na propagáciou bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ktorá by sa neuskutočnila bez pomoci našich partnerov z prie... viac

Editoriál - šéfredaktorka, Mgr. Miroslava Kremnická

Pätnásť rokov obchodnej a odbornej spolupráce, veľa príjemných stretnutí na vašich firemných podujatiach, odborných konferenciách, množstvo prekonzultovaných a odovzdaných významných skúseností, myšlienok a názorov, to posúvalo magazín po jeho trati celý ten čas vpred... Dnes, keď vám píšem tieto riadky, obraciam sa späť na tých 15 rokov spolupráce. Magazín som založila v roku 2006, po dôkladnej analýze a preskúmaní slovenského trhu, jeho dopytu po prezentáciách stavebnej a cestnej mechanizácie. V čase stavebného boomu a období expanzie na stavebnom trhu takýto časopis veľmi dobre zapasoval. D... viac

Považská cementáreň, a.s., Ladce a TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Strategickým poslaním Považskej cementárne, a. s., Ladce je environmentálna účinnosť – výroba čo najväčšieho množstva cementu pri najvyššom využívaní alternatívnych zdrojov, najnižšej tvorbe znečisťujúcich látok na tonu cementu, najvyššej kvalite pri čo najvyššej životnosti stavieb. Trvalo udržateľný rozvoj je súčasťou integrovanej politiky spoločnosti. Narastajúca populácia a zvyšujúca sa životná úroveň obyvateľstva zvyšujú spotrebu energie, výrobkov, vody a zároveň objem odpadov, odpadových vôd a vypúšťaných emisií z priemyslu, vykurovania budov, osobnej a nákladnej dopravy. Tieto... viac

Skvalitneniu dopravy na Slovensku sa bude venovať na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky nový ODBOR STRATÉGIE DOPRAVY

Vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020 – 2024 dala predsavzatia: ‒ posilniť železnicu ako primárny dopravný prvok v systéme dopravy vo verejnom záujme tak, aby sa postupne zmenila na nosnú časť dopravného systému verejnej osobnej dopravy. S týmto cieľom sa vypracuje a implementuje Národný plán dopravnej obsluhy verejnou osobnou dopravou, ktorý určí spôsob posilnenia dopravy a potrebné investície do infraštruktúry a koľajových vozidiel, ‒ na základe Národného plánu dopravnej obsluhy zefektívniť grafikon vlakovej dopravy s cieľom dosiahnutia čo najvyššej hodnoty z pohľadu vynal... viac

Problémy s mostami postavenými po druhej svetovej vojne a nové trendy v mostnom staviteľstve

Stavebný stav niektorých mostov na Slovensku je alarmujúci. Svedčia o tom aj štatistické prehľady Slovenskej správy ciest. Aj keď určenie stavebného stavu je často subjektívne, nemožno tento stav brať na ľahkú váhu. Treba povedať, že veľké množstvo súčasných mostov na Slovensku je vo veľmi zlom, až havarijnom stave.  Tento stav je spôsobený nárastom intenzity, degradáciou materiálov, vplyvom životného prostredia, ako aj kvalitatívnymi nedostatkami pri výstavbe a nedostatočnou údržbou mostov. Veľké množstvo mostov postavených po druhej svetovej vojne sa blíži ku koncu svojej životnosti. Ak k to... viac