ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Inzercia / Advertising

EDIČNÝ PLÁN 2019-2020 / EDITORIAL PLAN 2019-2020


Uzávierka nespracovaných podkladov Uzávierka spracovaných podkladov, tlačové PDF Termín distribúcie
1 / 2019 (Jan - Feb) 11.02. 2019 15.02. 2019 26.02. 2019
2 / 2019 (Mar - Apr) 08.04. 2019 15.04. 2019 26.04. 2019
3 / 2019 (Máj - Jún) 10.06. 2019 17.06. 2019 26.06. 2019
4 / 2019 (Júl - Aug) 12.08. 2019 20.08. 2019 28.08. 2019
5 / 2019 (Sep - Okt) 11.10. 2019 17.10. 2019 28.10. 2019
6 / 2019 (Nov - Dec) 02.12. 2019 09.12. 2019 16.12. 2019
1 / 2020 (Jan - Mar) 10.02. 2020 24.02. 2020 09.03. 2020
2 / 2020 (Apr - Jún) 15.05. 2020 25.05. 2020 10.06. 2020
3 / 2020 (Júl - Sep) 10.08. 2020 27.08. 2020 10.09. 2020
4 / 2020 (Okt - Dec) 16.11. 2020 26.11. 2020 10.12. 2020

Formáty inzercie / Advertising formats


Podklady k inzercii: Tlačové PDF, JPG s rozlíšením min. 300 dpi, farebnosť CMYK, text Word
Publishing material: Printing PDF, JPG with resolution min. 300 dpi, colors CMYK

Všeobecné informácie / General information

MAGAZÍN STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA / MAGAZINE MACHINES-TECHNOLOGIES-ECOLOGY
Registrovaný
/ Register: MK SR, EV 3053/09, ISSN2453-7500
Vydavateľ / Publisher: M.I.A s.r.o.
Periodicita / Periodicity: dvojmesačník / bimonthly
Formát / Format: A4 (210 x 297)
Rozsah / Range: 48 - 68 strán
Tlačový náklad magazínu / printed quantity of magazine: 4000 - 7000 výtlačkov
Distribúcia magazínu / magazine distribution: B2B Slovensko a Česká republika / B2B Slovakia & Czech republic
Prezentácia magazínu / presentation magazine:
odborné konferencie, firemné prezentačné podujatia, výstavy
conferences, company presentations events, exhibitions
Cena jedného výtlačku / Price per copy magazine: 4,- EUR bez DPH / 4 EUR without VAT
Celoročné predplatné / one year subscription: 24,- EUR bez DPH, vrátane balného a poštovného / 24 EUR without VAT including shipping
Objednávky predplatného zasielajte na adresu / Subscription orders should be sent to:
redakcia@ekomagazin.sk
Online objednávka / Online Order