Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Inzercia / Advertising

EDIČNÝ PLÁN 2022 / EDITORIAL PLAN 2022


Uzávierka nespracovaných podkladov Uzávierka spracovaných podkladov, tlačové PDF Termín distribúcie
1 / 2022 (Jan - Mar) 17.02. 2022 28.02. 2022 15.03. 2022
2 / 2022 (Apr - Jún) 16.05. 2022 27.05. 2022 15.06. 2022
3 / 2022 (Júl - Sep) 16.08. 2022 26.08. 2022 19.09. 2022
4 / 2022 (Okt - Dec) 14.11. 2022 25.11. 2022 15.12. 2022

Formáty inzercie / Advertising formats


Podklady k inzercii: Tlačové PDF, JPG s rozlíšením min. 300 dpi, farebnosť CMYK, text Word
Publishing material: Printing PDF, JPG with resolution min. 300 dpi, colors CMYK

Všeobecné informácie / General information

MAGAZÍN MOBILITA-STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA / MAGAZINE MOBILITY-MACHINES-TECHNOLOGIES-ECOLOGY
Registrovaný
/ Register: MK SR, EV 3053/09, ISSN 2644-6839
Vydavateľ / Publisher: M.I.A s.r.o.
Šéfredaktorka / Editor in Chief: Mgr. Miroslava Kremnická
Periodicita / Periodicity: štvrťročník / quarterly
Formát / Format: A4 (210 x 297)
Rozsah / Range: 52 - 90 strán
Tlačový náklad magazínu / printed quantity of magazine: 4000 - 7000 výtlačkov / pieces
Distribúcia magazínu / magazine distribution:
Vydavateľ disponuje vlastnou rozsiahlou databázou, ktorú tvoria firemní klienti, odborníci, predplatitelia, čitatelia od vzniku periodika v roku 2006 / The publisher has its own extensive database consisting of corporate clients, experts, subscribers, and readers since the inception of the periodical in 2006.

Prezentácia magazínu / presentation magazine:
Magazín je k dispozícii na medzinárodných odborných konferenciách, seminároch, výstavách, B2B stretnutiach a firemných podujatiach / The magazine is available at international professional conferences, seminars, exhibitions, B2B meetings and corporate events.

Cena jedného výtlačku / Price per copy magazine: 4 EUR bez DPH / 4 EUR without VAT
Celoročné predplatné / one year subscription: 16 EUR bez DPH / 16 EUR without VAT

Objednávky predplatného zasielajte na adresu / Subscription orders should be sent to:


redakcia@ekomagazin.sk
Online objednávka / Online Order