Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

O nás

Odborné periodikum MAGAZÍN MOBILITA-STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA poskytuje priestor pre širokú ponuku a odborné články všetkých spoločností pôsobiacich v oblasti predaja techniky, mechanizácie, stavebných, cestných, dopravných a iných strojov a nových technológií.  

Počas roka 2019 dochádza k niekoľkým významným zmenám v hospodárskej politike EÚ, ktorá kladie dôraz na inovácie a na zohľadňovanie energetických a environmentálnych kritérií. Priemyselná politika bude klásť osobitný dôraz na odvetvie dopravy, ktorá je na prahu novej revolúcie, keďže prudkými zmenami prechádzajú mnohé súčasne technológie: elektrifikácia, digitalizácia výrobných procesov, automatizované vozidlá, integrácia súkromnej a hromadnej dopravy.

Stavebníctvo patrí medzi oblasti s náročnou projektovou dokumentáciou komplikovanou administratívnou záťažou a obrovskými nárokmi na aktuálne a presné informácie.

Integrované projektovanie pomocou počítačového modelu stavieb, známe ako BIM (Building Information Modelling), je súčasťou digitalizácie stavebného sektora na Slovensku tak, aby stavebný priemysel bol naďalej konkurencieschopný v porovnaní s vyspelým svetom.

Nové a náročnejšie potreby a nové trendy nás priviedli k rozhodnutiu rozšíriť spektrum uverejňovaných informácií a ponúk. Podniknúť nové aktivity v nových oblastiach s cieľom získania ďalších spolupracovníkov a čitateľov. Naším cieľom je prepojiť informácie, ktoré požadujú zamestnávatelia a zároveň poskytnúť priestor odborovým zväzom. Cieľom je byť v užšom v kontakte s akademickou obcou, ktorá pripravuje ďalších odborníkov do pracovného procesu, dať príležitosť mladým šikovným odborníkom na prezentáciu prvých projektov.  

Doba, vývoj idú rýchlo dopredu, a preto treba aktívne prepájať a združovať aktuálne témy v dotknutých oblastiach. Nevyhnutné je celoživotné vzdelávanie, aj tejto téme sa venujeme v rubrike Personálny rozvoj. 

Nové rubriky a ich širšie spektrum venujú priestor na prezentáciu environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby aj novým trendom v doprave, v logistike a elektromobilite – ekologické palivá pre ochranu životného prostredia. 

Prezentujeme zariadenia na ťažbu surovín a ich spracovanie, stroje a mechanizáciu na zakladanie stavieb a samotnú realizáciu stavieb určenú pre všetky stavebné profesie. 

Chceli by sme upriamiť pozornosť na nové tematické zameranie nášho periodika a podporu v oblasti ekológie, zhodnocovania, recyklácie priemyselných a stavebných odpadov, opätovného použitia stavebných materiálov a obnoviteľných zdroje energie.  

Počas týchto rokov sme nadviazali mnohé významné spolupráce so zväzmi, s asociáciami a so spoločnosťami, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, aby sme mohli komplexne informovať o nových trendoch a odporúčaniach či smerniciach.

Ďakujeme dlhoročným obchodným partnerom, akademikom, našim autorom odborných článkov, ktorí sú spolutvorcovia – zhotovitelia MAGAZÍNu MOBILITA-STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA.


 • stroje a mechanizačné prostriedky používané v rôznych odvetviach priemyslu
 • aktuálne témy v oblasti stavebníctva, strojárstva, ťažby surovín, cestného staviteľstva, vodného a odpadového hospodárstva
 • manipulačná, lesná, ťažobná, komunálna a poľnohospodárska technika
 • stavebné vozidlá, preprava a výroba stavebných hmôt
 • vybavenie a bezpečnosť staveniska, servisnej dielne
 • prídavné zariadenia a pracovné náradie
 • Odborné témy a sofistikované technické riešenia
 • Environmentálne aspekty v problematike stavebných strojov
 • Najnovšie poznatky vedy a techniky a ich aplikácie v odbore
 • Stav a aktuality v predmetnej legislatíve v SR a zahraničí
 • Názory a skúsenosti významných odborníkov z praxe
 • Využite mechanizácie na Slovensku a v ČR
 • Trendy a vývoj v oblasti stavebníctva

About Us

MAGAZINE MOBILITY-MACHINES-TECHNOLOGY-ECOLOGY is professional periodical with focus on the latest findings in development of mobile working machines and their implementation in to practice. It provides information on machines and equipment for raw material mining and their processing, automation for construction foundation and the realization of constructions itself with a focus on all civil engineering professions. 

It is also the magazine’s mission to present the environmental aspects and to sketch the issues connected with sale, service and counseling in the process of obtaining the machines and during their operation and maintenance. We aim our attention also at current problems in the area of those industrial branches where these means of automation are implemented; we deal with the latest findings of science and technology and the current or proposed legislative applying to the field.

Magazine MOBILITY-MACHINES-TECHNOLOGY-ECOLOGY presents mechanical equipment used in various branches of industry, construction, agriculture, mining and wood processing industry, in road building industry. As well as municipal, handling equipment and hand tools.
 • Machines and mechanized equipment used in various industries.
 • Topical issues in the area of construction, engineering, resourceextraction, road construction
 • Handling, forestry, mining, municipal and agricultural equipment
 • Construction vehicles, oversized transport and production of building materials
 • Hand tools, equipment and safety of construction site
 • Professional topics and sophisticated technological solutions 
 • Environmental aspects of construction machinery 
 • Latest scientific and technological findings and their implementation in the field
 • State of and news in the relevant legislative in Slovakia and abroad 
 • Opinions and experience of outstanding professional specialists 
 • Use of automation in Slovakia and Czech republic
 • Trends and development in the field of civil engineering