Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

O nás

Projekt Magazínu vznikol v roku 2006 po dôkladnej analýze a preskúmaní slovenského trhu, jeho dopytu po prezentáciách stavebnej a cestnej mechanizácie. V čase stavebného boomu a období expanzie na stavebnom trhu takýto časopis veľmi dobre zapasoval. Dvojmesačník výstižne predstavoval nové ponuky firiem, výrobcov, dostupné značky distribútorov stavebných strojov a techniky na Slovensku a Českej republike celých 10 rokov pod názvom MAGAZÍN STAVEBNÉ STROJE A MECHANIZÁCIA.

Po desiatich aktívnych rokoch početných spoluprác, uverejnených inzercií a prezentácií výrobných a dodávateľských spoločností, ktoré pôsobili v oblasti stavebníctva, strojárstva, v ťažobnom priemysle, sme do roku 2016 vstúpili už pod skráteným názvom MAGAZÍN STROJE A MECHANIZÁCIA. Pokračovali sme ako vždy s edíciou 6x ročne a so snahou spájať ponuku s dopytom, kompletizáciou potrebných informácií a s nepretržite rozrastajúcimi sa spoluprácami a publikom.

Rozmanitosť našich tém bola kreovaná aj aktuálnou klímou v obchodnom prostredí. Získaním dôležitých postrehov a cenných odporúčaní od kolegov z redakčnej rady, z podnikateľskej sféry, vedeckej obce magazín v roku 2018 výrazne rozšíril svoje tematické zameranie, ktoré sa pretavilo aj do jeho názvu STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA.

Efektívne a významné spolupráce, ktoré dnes tvoríme s odborníkmi participujúcimi na zaujímavých projektoch hospodárskeho vývoja v krajine a vedecko-technického napredovania, ako aj s obchodnými spoločnosťami pôsobiacimi v doprave, cestnom staviteľstve, ktorí sa venujú IT technológiám, digitalizácii, energetike, životnému prostrediu a environmentálnym technológiám vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby, vyzdvihujeme od roku 2019 v našich štyroch základných doménach MOBILITA-STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA.

Magazín upriamuje pozornosť svojím slobodným slovom a možnosťou uverejňovania širokého spektra informácií. Vydavateľ disponuje vlastnou rozsiahlou databázou, ktorú tvoria firemní klienti, inštitúcie, samosprávy, odborníci, akademici, predplatitelia, čitatelia od vzniku periodika v roku 2006. Magazín si môžete objednať online alebo na adrese redakcia@ekomagazin.sk

Vydavateľ a šéfredaktor: Mgr. Miroslava Kremnická, +421 911 448 840, kremnicka@ekomagazin.sk
Výroba periodika: M.I.A, s.r.o., Černyševského 46, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I., Odd. s. r. o., vl. č. 398787/B
IČO: 36287075, IČ DPH: SK202214816, DIČ: 202214816


About Us

MAGAZINE MOBILITY-MACHINES-TECHNOLOGY-ECOLOGY is professional periodical with focus on the latest findings in development of mobile working machines and their implementation in to practice. It provides information on machines and equipment for raw material mining and their processing, automation for construction foundation and the realization of constructions itself with a focus on all civil engineering professions. 

It is also the magazine’s mission to present the environmental aspects and to sketch the issues connected with sale, service and counseling in the process of obtaining the machines and during their operation and maintenance. We aim our attention also at current problems in the area of those industrial branches where these means of automation are implemented; we deal with the latest findings of science and technology and the current or proposed legislative applying to the field.

Magazine MOBILITY-MACHINES-TECHNOLOGY-ECOLOGY presents mechanical equipment used in various branches of industry, construction, agriculture, mining and wood processing industry, in road building industry. As well as municipal, handling equipment and hand tools.
 • Machines and mechanized equipment used in various industries.
 • Topical issues in the area of construction, engineering, resourceextraction, road construction
 • Handling, forestry, mining, municipal and agricultural equipment
 • Construction vehicles, oversized transport and production of building materials
 • Hand tools, equipment and safety of construction site
 • Professional topics and sophisticated technological solutions 
 • Environmental aspects of construction machinery 
 • Latest scientific and technological findings and their implementation in the field
 • State of and news in the relevant legislative in Slovakia and abroad 
 • Opinions and experience of outstanding professional specialists 
 • Use of automation in Slovakia and Czech republic
 • Trends and development in the field of civil engineering