ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

O nás

MAGAZÍN STROJE A MECHANIZÁCIA je odborný dvojmesačník zameraný na najnovšie poznatky o vývoji mobilných pracovných strojov a o ich aplikácii v praxi. Zahŕňa stroje a zariadenia na ťažbu surovín a ich spracovanie, mechanizáciu na zakladanie stavieb a samotnú realizáciu stavieb určenú pre všetky stavebné profesie.

Poslaním časopisu je tiež prezentácia environmentálnych aspektov a problematiky spojenej s ich predajom, servisom a poradenstvom pri ich nadobúdaní, prevádzkovaní a údržbe.

Pozornosť venuje aj aktuálnym problémom v oblasti priemyselných odvetví ,v ktorých sa tieto mechanizačné prostriedky používa jú, najnovším poznatkom vedy a techniky aplikovaným v odbore a tiež aktuálnej, resp. pripravovanej predmetnej legislatíve v Slovenskej a Českej republike.

Magazín STROJE A MECHANIZÁCIA prezentuje mech. prostriedky používané v rôznych odvetviach priemyslu, v stavebníctve, poľnohospodárstve, ťažobnom a drevospracujúcom priemysle, v cestnom staviteľstve. Ako aj komunálnu, manipulačnú techniku a ručné náradie.


 • stroje a mechanizačné prostriedky používané v rôznych odvetviach priemyslu
 • aktuálne témy v oblasti stavebníctva, strojárstva, ťažby surovín, cestného staviteľstva
 • manipulačná, lesná, ťažobná, komunálna a poľnohospodárska technika
 • stavebné vozidlá, preprava a výroba stavebných hmôt
 • vybavenie a bezpečnosť staveniska, servisnej dielne
 • prídavné zariadenia a pracovné náradie
 • Odborné témy a sofistikované technické riešenia
 • Environmentálne aspekty v problematike stavebných strojov
 • Najnovšie poznatky vedy a techniky a ich aplikácie v odbore
 • Stav a aktuality v predmetnej legislatíve v SR a zahraničí
 • Názory a skúsenosti významných odborníkov z praxe
 • Využite mechanizácie na Slovensku a v ČR
 • Trendy a vývoj v oblasti stavebníctva

About Us

MAGAZINE MACHINERY AND EQUIPMENT is technical bimonthly magazine with focus on the latest findings in development of mobile working machines and their implementation in to practice. It provides information on machines and equipment for raw material mining and their processing, automation for construction foundation and the realization of constructions itself with a focus on all civil engineering professions.

It is also the magazine’s mission to present the environmental aspects and to sketch the issues connected with sale, service and counseling in the process of obtaining the machines and during their operation and maintenance. We aim our attention also at current problems in the area of those industrial branches where these means of automation are implemented; we deal with the latest findings of science and technology and the current or proposed legislative applying to the field.

Magazine MACHINERY AND EQUIPMENT presents mechanical equipment used in various branches of industry, construction, agriculture, mining and wood processing industry, in road building industry. As well as municipal, handling equipment and hand tools.


 • Machines and mechanized equipment used in various industries.
 • Topical issues in the area of construction, engineering, resourceextraction, road construction
 • Handling, forestry, mining, municipal and agricultural equipment
 • Construction vehicles, oversized transport and production of building materials
 • Hand tools, equipment and safety of construction site
 • Professional topics and sophisticated technological solutions 
 • Environmental aspects of construction machinery 
 • Latest scientific and technological findings and their implementation in the field
 • State of and news in the relevant legislative in Slovakia and abroad 
 • Opinions and experience of outstanding professional specialists 
 • Use of automation in Slovakia and Czech republic
 • Trends and development in the field of civil engineering