Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Zlepšenie dopravnej situácie, časová úspora pre vodičov, ale najmä odbremenenie obcí Chorvátsky Grob a Slovenský Grob od tranzitnej dopravy. To všetko prinesie vybudovanie cestného obchvatu obcí Malokarpatska. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) schválilo pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) nenávratný finančný príspevok. Nová cesta bude merať 1,7 kilometra a v súčasnosti je už vo výstavbe. „Napriek tomu, že pre rozvoj dopravy v Bratislavskom kraji je kľúčová koľajová doprava, potrebné je budovať aj cestné obchvaty okresných miest a obcí, ktoré trpia vy... viac

Detaily projektu Začiatok úseku: diaľničná križovatka Triblavina Koniec úseku: cesta III/1059, spájajúca obec Chorvátsky Grob s časťou Čierna Voda Výstavbu tohto prepojenia si vyžiadala dopravná situácia v území. V posledných desiatich rokoch sa prudko rozvíja urbanizácia územia v oblasti obcí Malokarpatska, čo má za následok zvýšenie dopravnej záťaže na existujúcej cestnej sieti. PRÍNOS PROJEKTU Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu v území, najmä pre obce Chorvátsky a Slovenský Grob. Novovybudovaný úsek cesty aj s pokračovaním ďalších etáp bude slúžiť pr... viac

Slovenská cestná spoločnosť už dlhé roky vždy na jar organizuje podujatie s názvom Cestná konferencia a na slovenské pomery vytvorila nevídanú tradíciu organizovania odborného cestárskeho podujatia.  Cestné konferencie sa začali organizovať v roku 1995 a kontinuitu ich organizovania prezenčnou formou neprerušila dokonca ani pandémia COVID-19. Cestná konferencia 2021 sa konala v dňoch 29. – 30. 6. 2021 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave, a to pod záštitou a za osobnej účasti ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala. Zúčastnilo sa na nej takmer 200 účastníkov zo všetkých kútov Slo... viac

Posledné desaťročia sme svedkami prejavov rýchlej zmeny klimatických podmienok na Zemi, čoho dôkazom sú časté katastrofálne prejavy vo forme záplav, zosuvov, kamenných prúdov, ekologických havárií či vzniku tornád. Ako príklady týchto zmien stačí spomenúť ničivý kamenný prúd v Malej Fatre, vo Vrátnej doline na Pasekách v roku 2014, rozsiahle zosuvy v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji v roku 2016 (Nižná Myšľa, Veľké Kapušany...). Prejavy ničivého tornáda triedy F3 a F4 zažili obyvatelia juhomoravského kraja v júni 2021, keď v obciach Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a Lužice došlo k de... viac

V dňoch 6. – 7. septembra sa konal 7. ročník konferencie Energetický manažment pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, odbornej skupiny SK AEE – Slovenskej pobočky Asociácie energetických inžinierov a ASNEM – Asociácie energetických manažérov. Konferencia nadväzovala na úspešné predchádzajúce ročníky, tentoraz s podtextom – nové trendy vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Grand hotela Permon v Podbanskom s výhľadom na Kriváň, ktorý si účastníci konferencie mohli vychutnať z pohodlia izieb, reštaurácie alebo wellnessu.... viac

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE), ktorý je súčasťou Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, okrem pedagogickej činnosti dlhodobo participuje na riešení rôznych vedeckovýskumných projektov, ako aj úloh vyplývajúcich z potrieb priemyselnej praxe. V tomto príspevku je priblížený zámer a doposiaľ dosiahnuté výsledky projektu Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa (ďalej len CE2), ktorý je riešený v úzkej spolupráci s Úst... viac

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je z pohľadu počtu študentov a zamestnancov najväčšou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá úspešne prešla komplexnou akreditáciou a umiestnila sa na poprednom mieste medzi univerzitami v SR.  Fakulta zabezpečuje výchovu mladej generácie, vedeckovýskumnú činnosť a prípravu odborníkov pre prax formou jedinečných študijných programov, v ktorých má fakulta na Slovensku, ale aj v ČR dlhodobú a bezkonkurenčnú tradíciu. Fakulta každoročne sleduje uplatnenie svojich absolventov v praxi. Väčšina absolventov nachádza uplatnenie v odbore doma i v za... viac

TUKE si kladie za cieľ byť internacionálnou, interdisciplinárnou a podnikateľskou inštitúciou s jasnou koncepciou excelentnosti vo vede, vzdelávaní, ako aj v transfere vedomostí a technológií, a tak byť schopná ponúknuť komplexné riešenia a angažovaný prístup. Pozrime sa, prosím, spoločne, ako sa nám to darí napĺňať a umocňovať. Začnime internacionálnosťou. TUKE je ako jediná technická univerzita zo Slovenska súčasťou siete európskych univerzít v rámci aliancie ULYSSEUS, ktorú tvorí 6 inštitúcií zo 6 krajín Európy, má spolu viac ako 170 000 študentov, 87 fakúlt, viac ako 8 000 akademických pra... viac

Technická univerzita v Košiciach aktuálne rieši výzvy, ktoré môžu výrazne ovplyvniť budúcnosť Slovenska. Ako jediná technicky orientovaná univerzita zo Slovenska sa stala súčasťou siete európskych univerzít a na EXPO do Dubaja ide s prvým vodíkovým autobusom vyrobeným na Slovensku. Európska komisia tento rok zverejnila výsledky druhej výzvy iniciatívy Európske univerzity v rámci programu Erasmus+. Vybralo sa 24 nových projektov, ktoré tvoria nadnárodné aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej EÚ. Medzi schválenými projektmi je aj aliancia ULYSSEUS (An open to the world, persons-... viac

Nové poznatky a rozvoj dopravy, vozidiel, informačných a riadiacich systémov vyvolávajú požiadavky na zmeny dopravnej infraštruktúry a jej prevádzky. Je zrejmé, že množstvo návrhových parametrov súčasných noriem na projektovanie cestných komunikácií a ich križovatiek už nezodpovedá technickej úrovni, požiadavkám na bezpečnosť, plynulosť a hospodárnosť jazdy ani európskym štandardom.  Z toho dôvodu sa rieši revízia týchto noriem na základe zahraničných skúseností, domácich a zahraničných výskumov, zo skúseností projekčnej a stavebnej praxe, bezpečnostných auditov a inšpekcií. Na základe nových... viac